หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
(Principles Theories and Practices of Educational Administration)

ประสิทธิภาพ = ประโยชน์สูง + ประหยัดสุด
ประสิทธิผล = สำเร็จตามเป้าหมาย
Hierarchy of authority สายบังคับบัญชา
Hierarchy of authority อำนาจหน้าที่ ของสายงาน
Narrow span of control ช่วงการบังคับบัญชา
Rationality ความมีเหตุผล

Key Assumptions เงื่อนไขสำคัญ
Principles หลักการ
Organizations exist primarily to accomplish their goals. องค์กรอยู่รอด และบรรลุเป้าหมาย
Division of labor leads to specialization. แบ่งงานตามความสามารถ
Specialization promotes expertise. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
Tasks ภาระงาน Efficiency ประสิทธิภาพ
Improves ปรับปรุง
Compliance วินัย
Supervision ผู้มี่วิสัยทัศน์กว่า
Administrative นักบริหาร
Essential สารัตถะ Essential for efficiency สารัตถะสำคัญเพื่อประสิทธิภาพ
Decision making การตัดสินใจ
Formal organization องค์กรที่มีแบบแผน

Human relations มนุษย์สัมพันธ์
Individual needs
Natural
Social science ยุคสังคม Integration การบูรณาการ

Paradigm shift กระบวนทัศน์ (พาราดาม ชิป)

การบริหาร Administration และ การจัดการ management ต่างกันอย่างไร
เป้าหมายของการบริหารคืออะไร บิดาแห่งการตัดสินใจ Herbert A. Simon
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ศิลปะต้องประยุกต์และแอปพลาย ศาตร์ มีความรู้มีหลักทฤษฎีที่สามารถนำเป็นใช้ได้มีการ
พิสูจน์ทดลอง

 

 

นักบริหาร (Administrator) กับผู้นำ (Leader) ถ้าวิเคราะห์แล้ว จะมีความแตกต่าง กันอยู่บ้าง กล่าวคือ นักบริหารมักจะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งขึ้นมาให้เป็น ถ้านักบริหารที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งอย่างมีเกณฑ์ และอยู่ในระบบคุณธรรมแล้ว ก็จะมีคุณสมบัติของ ผู้นำมาเป็นเกณฑ์วัดอยู่ด้วยเสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันของประเทศเรา ที่ยังมี ระบบเส้นสาย ครอบครัว และ
พรรคพวก ซึ่งมีอิทธิพลในการเลือกตั้งหรือคัดเลือก แฝงอยู่ เราจึงได้นักบริหารที่เป็นเสมือนหนึ่ง “หัวหน้างาน” (Headship) ไม่ใช่ผู้นำ (Leadership) ในการบริหารงานปะปนอยู่บ้าง ส่วน “ผู้นำ” จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพล เหมือนคนอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานในทางที่ดี โดยมีกลุ่มช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานขึ้น “ผู้นำ”อาจเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งบริหารหรือไม่มี ตำแหน่ง ก็ได้ แต่เป็นคนที่สามารถจูงใจให้คนร่วมมือปฏิบัติงาน มีศรัทธาและเชื่อถือใน ความสามารถ ดังนั้น นักบริหารและผู้นำอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ หรือจะเป็นคนละคนก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักบริหารที่ดีมักจะมีคุณสมบัติ และลักษณะของผู้นำอยู่ด้วยเสมอ
คำว่า “ผู้นำ” ได้มีผู้อธิบายให้ความหมายไว้มากมาย แต่เมื่อประมวลดูแล้ว จะพบว่ามีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันทั้งสิ้น ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ผู้นำ หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ให้เป็นผู้นำกลุ่มไปสู่เป้าหมาย หรือความต้องการของกลุ่ม
การยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมที่มีต่อผู้นำนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่าง ๆ กัน
ดังต่อไปนี้
1. การยอมรับในลักษณะที่เป็นการสืบทอด เช่นการได้รับตำแหน่งตกทอดมาจาก บรรพบุรุษ หรือผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของกลุ่มหรือสังคมนั้นมาก่อน เรียกผู้นำ ที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้นำตกทอด” (Hereditary Leader)
2. การยอมรับในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น การได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการ
เลือก ตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำ เรียกผู้นำ ที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้นำอย่างเป็นทางการ” (Legal Leader)
3. การยอมรับในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การที่สมาชิกกลุ่มยอมรับสภาพการเป็นผู้นำของบุคคล ใดบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้นำกลุ่มไปสู่ เป้าหมายอย่าง ไม่เป็นทางการ และผู้นำก็ปฏิบัติไปตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการ ตกลงกันแต่ ประการใด เรียกผู้นำที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้นำตามธรรมชาติ” (Natural Leader)
4. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะความศรัทธา ทั้งนี้เนื่องจากมีความเคารพ เชื่อถือเพราะบุคคลนั้นมี คุณสมบัติพิเศษที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เรียกผู้นำ ที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้นำลักษณะพิเศษ” หรือ “ผู้นำโดยอำนาจบารมี” (Charismatic Leader)
5. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะบุคคลนั้นอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะ อันเป็นที่เคารพยกย่อง ของคนทั้งหลาย เรียกผู้นำที่ได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ว่า “ผู้นำสัญลักษณ์” (Symbolic Leader)

 

ทำไมต้องมี KM
ตอบ เหตุที่ต้องมีการจัดการความรุ้หรือKMเนื่องจากเรากำลังก้าวเข้าสู่กระแสยุค โลกาภิวัฒน์ ในยุคสมัยที่มีความรู้มากมายหลากหลาย ซึ่งเราจำเป้นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการจัดระบบ รักาและพัฒนาความรู้เดิม พร้องทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

 

การตัดสินใจ ความหมาย – การพิจารณา ตกลงใจชี้ขาดเลือกหรือข้อยุติข้อขัดแย้งข้อถกเถียง เพื่อให้มีการกระทำไปในทางหนึ่งทางใด ที่ได้มีการพิจารณาเลือกหรือตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว
ทำไมต้องทำ – เพื่อลดความขัดแย้งและเพื่อลดความเสี่ยง
วิธีการจัดการ – ควรหาข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีในการตัดสินใจและตระหนักถึงสาเหตุที่จะทำให้เกิดการตัดสินผิดพลาด

 

ISO และ 5 ส 5 ส ความหมาย – สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
ทำไมต้องทำ – เพื่อเพิ่มผลผลิต เสริมสร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเกิดความร่วมมือในองค์กร
วิธีการจัดการ – ต้องได้รับความร่วมมือในองค์กรทุกฝ่าย
ISO ความหมาย – ความเท่าเทียมกัน (การกำหนดมาตรฐานสากลในจัดระบบงานของหน่วยงานให้ตรงตามที่มาตรฐานกำหนดให้)
ทำไมต้องทำ – เพราะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก เกิดความมั่นใจในสินค้า
วิธีการจัดการ –

 

การบริหาร การเงิน ความหมาย – การดำเนินการเพื่อให้ได้ซึ่งเงิน เพื่อนำมาใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานทางด้าน การเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
ทำไมต้องทำ - เพื่อควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
วิธีการจัดการ – รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้