หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารคืออะไร...บางคนอาจจะบอกว่าคือการวินิจฉัยและการสั่งการ เพราะถ้าผู้บริหารไม่ตัดสินใจก็ไม่รู้จะเป็นผู้บริหารไปทำไม บางคนก็บอกว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารคือการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพราะองค์กรย่อมมีเป้าหมาย มีทิศทางที่ต้องไปให้ถึง ซึ่งต้องการการนำจากผู้บริหาร บางคนก็อาจจะบอกว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารคือการใช้อำนาจ เพราะอำนาจนั้นมีมาคู่กันกับตำแหน่งผู้บริหาร เรามีผู้บริหารก็เพื่อให้มาใช้อำนาจให้คุณให้โทษ ทำให้การดำเนินงานดำเนินต่อไปได้ ...ต่างคนก็อาจต่างความเห็น สำหรับผมแล้วผมมองว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอาจมีมากมายหลายด้าน และแต่ละด้านก็มีความสำคัญสูงต่ำไปตามบริบทขององค์กร แต่ไม่ว่าอย่างไร ผมเห็นว่า ผู้บริหารมีหน้าที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้น ผลักดัน เอื้ออำนวย ผ่านกลยุทธ์ในทางการบริหารให้องค์กรปฏิบัติภารกิจของตนจนสำเร็จ ...ผู้บริหารอาจต้องวินิจฉัยสั่งการ  อาจต้องใช้ภาวะผู้นำ อาจต้องใช้อำนาจ และอาจต้องใช้ส่วนผสมทางการบริหารอีกมากมายหลายองค์ประกอบ...แต่นักบริหารที่เก่ง เพียงกระตุ้น ผลักดัน เอื้ออำนวย  องค์กรก็พร้อมจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้

ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันครับว่า   อำนาจนั้น...ยิ่งใช้ยิ่งหมด...ครับ