๑. ชื่อรายวิชา             ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา

     ชื่อภาษาอังกฤษ       Independent Study on Social Studies

๒. รหัสวิชา     ๒๐๓ ๔๒๗     จำนวนหน่วยกิต       ๓(๐-๖-๖)

        ระดับการศึกษา        ปริญญาตรี

๓. อาจารย์ประจำวิชา           ดร.ฤทธิชัย  แกมนาค

๔.แนวสังเขปรายวิชา

          ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  

                                                                          อ่านต่อที่นี่

  ศึกษาตัวอย่างงานศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ์   งานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ของมจร. สามารถสืบค้นได้ที่นี่