ความหมายของรัฐ
        รัฐ หมายถึง ชุมชนทางการเมืองที่ประกอบด้วยดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเหนือประชาชนอย่างอิสระ โดยได้ยอมรับจากชุมชนภายนอก **องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สังคมเป็นรัฐ คือ อำนาจอธิปไตย

องค์ประกอบของรัฐ
       1. ประชากร ไม่จำเป็นต้องมีเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอย่างเดียวกัน
       2. ดินแดน มีอาณาเขตที่แน่นอน ซึ่งหมายถึง เขตแดน พื้นน้ำ และน่านฟ้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
       3. รัฐบาล คือ คณะบุคคลที่มีอำนาจปกครองในรัฐ อาจเป็นรัฐบาลที่ได้จากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง ยึดอำนาจ
          ซึ่งคณะบุคคลนั้นสามารถใช้กฎหมายบังคับ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วย
       4. อำนาจอธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ อำนาจนิติบัญญิต อำนาจบริหาร           และอำนาจตุลาการ

ความแตกต่างระหว่างรัฐกับประเทศ
        "ประเทศ" หมายถึง ชนชาติ คือประชาชนที่มีเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เหมือนกัน
        "รัฐ" หมายถึง ประชากร ประกอบด้วยหลายชนชาติหรือชาติเดียว ซึ่งมีองค์ประกอบครบ 4 อย่างดังที่กล่าวไว้แล้ว

รูปแบบและหน้าที่ของรัฐ
        1. รัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ หมายถึง รัฐที่มีรัฐบาลกลางเพียงรัฐเดียวเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย            การปกครองใช้กฎระเบียบแบบแผนอย่างเดียวกันทั่วประเทศ เพราะมีอาณาเขตไม่กว้างขวาง            *ประเทศที่ใช้ใช้รัฐเดี่ยวได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส
        2. รัฐรวมหรือสหพันธรัฐ หมายถึง รัฐบาลที่มีรัฐบาล 2 ระดับ คือ
               - รัฐบาลกลาง ตั้งอยู่เมืองหลวง ทำหน้าที่บริหารเกี่ยวกับ การเงิน การคลัง การทหารและการต่างประเทศ
               - รัฐบาลท้องถิ่น มีหน้าที่บริหารด้านการศึกษา สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น            *ประเทศที่ใช้ระบบรัฐรวม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย แคนาดา มาเลเซีย อินโดนีเซีย