พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติในทวีปยุโรป

                ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่ดำรงความเป็นศูนย์กลางของความเจริญ และมีพัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติในด้านต่างๆ มาช้านาน นับตั้งแต่อารยธรรมกรีก-โรมันมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ในยุโรปสามารถรวมกันเป็นกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเอกภาพในการดำเนินนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การป้องกัน และการต่างประเทศ ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรม การจะทำความเข้าใจถึงพัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติในทวีปยุโรปในด้านต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน จึงจะช่วยให้เข้าใจในพัฒนาการและความเป็นไปของมนุษยชาติในทวีปยุโรปปัจจุบันได้

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่นี่ ประวัติศาสตร์ยุโรป

  ปฏิวัติอุตสาหกรรม

                                          ยุดฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

 คำถามชวนคิด

               เพราะเหตุใดทวีปยุโรปจึงสามารถดำรงความเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ

                ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง