วันเสาร์ ที่ 15 ส.ค.52

เช้าวันนี้เป็นวันที่สามของการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้ฟังสรุปเนื้อหา    ต่อจากวันที่ 9 ส.ค.52             เรื่อง ทฤษฎีการเกิดรัฐ     เนื้อหารวมกล่าวถึง แนวทฤษฎีการเกิดรัฐ
      1.   ทฤษฎีเทวสิทธิ 
            - พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งมนุษย์
            - รัฐถูกสถาปนาขึ้นโดยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
     2.  ทฤษฎีสัญญา   พันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เป็นสัญญาประชาคม
     3.  ทฤษฎีการใช้กำลังบังคับ        เกิดจากความเชื่อในเรื่องการรวบรวมกลุ่มกัน เร่ร่อนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ถ้าผู้ใดมีกำลังกล้าแข็ง กลุ่มที่อ่อนแอกว่าก็จำต้องยอมทำให้กลุ่มที่มีความสามารถทำให้การครอบครองเหนือกลุ่มอื่นๆหากชนะแล้วก็จะต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้อำนาจถ้าหากมีการแข็งข้อเมื่อใดก็ส่งกำลังพลหรือรวบรวมสมาชิกมาจัดการให้ยอมสงบถ้าหากปล่อยไว้จะเกิดอะไรตามมาก็มิอาจจะเดาได้
     4.  ทฤษฎีทางกฎหมาย
     5.  ทฤษฎีการเกิดรัฐในทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2  รายงานต่อเรื่อง  องค์ประกอบของรัฐ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีทั้งประชากร ดินแดน รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย และได้เรียนรู้ว่ารูปแบบของรัฐเป็นอย่างไร ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 ประเภท รูปแบบของรัฐ ลักษณะทางกฎหมาย และความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
คือ รัฐเดี่ยว และรัฐรวม รัฐเดี่ยวคือรัฐที่มีศูนย์กลางทางการเมือง ส่วนรัฐรวม คือรัฐต่างๆ ตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปมารวมกัน
1.  ความหมายของรัฐ  คือ ชุมชนทางการเมืองของมนุษย์ ที่ประกอบด้วย  ดินแดน ประชากร  รัฐบาล และมีอำนาจอธิปไตย
เป็นของตนเอง
2.  ประเภทของรัฐ
     2.1  รัฐเดี่ยว   คือ  รัฐบาลกลางเป็นผู้มีอำนาจปกครอง บริหาร เพียงองค์กรเดียว  เช่น  อังกฤษ  ญี่ปุ่น   และ ไทย
     2.2   รัฐรวม   คือ   การรวมกันของรัฐตั้งแต่ 2 รัฐ ขึ้นไป
         รัฐรวม มีอยู่  2 ประเภท ด้วยกัน  คือ
          2.2.1 สหพันธรัฐ   คือ การรวมกันตั้งแต่ 2 รัฐ ขึ้นไป โดยใช้รัฐธรรมนูญเดียวร่วมกัน  เช่น  สหรัฐอเมริกา อินเดีย  มาเลเซีย
          2.2.2  สมาพันธรัฐ  คือ การรวมกันตั้งแต่ 2 รับขึ้นไป โดยไม่มีรัฐธรรมนูญ  และ หรือ รัฐบาลร่วมกัน เป็นการรวมกันเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างร่วมกัน เช่น การทำสงคราม  ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เช่น นาโต้ อาเซียน เป็นต้น
ช่วงบ่าย
 เรียนความหมายทางกฎหมายของรัฐ แบบกว้าง อำนาจสาธารณะและการจัดระบบทั้งหมดของการปกครอง
ความหมายเฉพาะ คือ รัฐมีอำนาจข่มขู่บังคับ จากการครอบครองดินแดน รัฐมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จะให้เอกชนมาทำหน้าที่ไม่ได้  อาจารย์บอกให้ดูของ ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม และ ศ.ดร.ประยูร  กาญจนดุล   เพิ่มเติม