09/08/52        สำหรับการเรียนในวันนี้ เป็นการรายงานกลุ่ม คือหน่วยที่ 1 เรื่องแนวคิดและทฤษฎีในการก่อตั้งรัฐ ซึ่งเพื่อนๆ แต่ละกลุ่มก็ได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอในเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ผมได้ความรู้เรื่องของรัฐต่างๆ ว่ารัฐคือไร มีความสำคัญอย่างไร กำเนิดของรัฐเริ่มด้วยทฤษฎีเทวสิทธิ และทำให้ผมได้รู้ว่าองค์ประกอบของรัฐ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีทั้งประชากร ดินแดน รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย และได้เรียนรู้ว่ารูปแบบของรัฐ จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ รัฐเดี่ยว และรัฐรวม รัฐเดี่ยวคือรัฐที่มีศูนย์กลางทางการเมือง ส่วนรัฐรวม คือรัฐต่างๆ ตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปมารวมกัน และได้เรียนรู้ถึงแนวคิด และทฤษฎีในการก่อตั้งรัฐ ซึ่งก็มีทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีสัญญา ทฤษฎีการใช้กำลังบังคับ ทฤษฎีทางกฎหมาย และสุดท้ายคือทฤษฎีทางพุทธศาสนา ซึ่งการนำเสนองานของเพื่อน ๆ ในวันนี้ทำให้ผมได้รับความรู้อย่างมากมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าสืบไป

ส.อ.  กิตติกานต์     หาญปราบ

เลขที่ 51423437068    รปศ.  รุ่น 3  จ.ลพบุรี