บันทึกนี้เป็นบันทึกสำหรับการนำเสนอผลงานการคิดเขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน  ที่วิเคราะห์โคลงโลกนิติ  ตีความ  แล้วเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การเขียนนิทาน  หรือเรื่องราวสมมุติ  สิ่งที่นำเสนอประกอบด้วย  

                                           ชื่อเรื่อง

            ...............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

                                             ฯลฯ

           พฤติกรรมของ......หรือเนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับโคลงโลกนิติ บทนี้คือ

                  ........................              ...........

                  ........................              ...........

                  ........................              ...........

                  ........................              ...........