โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมเรียกว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดก่อน พ.ศ. 2460 ตั้งอยู่ถนนรัฐกิจไคลคลาแล้วถูกเพลิงไหม้ ในปี พ.ศ. 2465 สร้างเป็นอาคารชั่วคราวอยู่ข้างโรงเรียนประจำจังหวัดชาย พ.ศ. 2469 ย้ายกลับมาตั้งที่ถนนรัฐกิจไคลคลา โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ในปี พ.ศ. 2487 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนที่ดินกับกระทรวงมหาดไทย ที่ดินแปลงนี้อยู่ ถนน สุริยเดชบำรุง ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ที่ตั้ง                           149  ถนนสุริยเดชบำรุง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด     รหัสไปรษณีย์ 45000
พื้นที่                           25  ไร่  1  งาน  93  4/10  ตารางวา
อักษรย่อ                      ส.ศ.
ตราประจำโรงเรียน

ส.ศ.                        หมายถึง                 ตัวย่อขอโรงเรียนสตรีศึกษา
อุณาโลม                  หมายถึง                 จุดรวมแห่งคุณงามความดี
รัศมี                        หมายถึง                 สติปัญญาและความเจริญรุ่งเรือง

ปรัชญาโรงเรียน                  “ ความเป็นคนดีจะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ จริยธรรมและคุณธรรม
คติพจน์                                 “ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
คำขวัญ                                  “ เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม นำสังคม  นิยมไทย

สีประจำโรงเรียน                “ น้ำเงิน - เหลือง

น้ำเงิน    หมายถึง ความสามัคคี  อดทน  หนักแน่น
เหลือง    หมายถึง จริยธรรม

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นนนทรี

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนสตรีศึกษา เป็นโรงเีรียนที่มีวิธิปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการใช้คุณธรรมนำความรู้ คู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ                    

1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. จัดระบบการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดสมรรถนะเป็นฐานสู่ครูมืออาชีพ
4. จัดระบบนิเทศภายในโดยใช้เทคนิคการแนะนำแบบกัลยาณมิตร (Coaching)            
5. บูรณาการโครงการ / จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับหลักเศรษกิจพอเพียง
6. ประสานงานร่วมกิจกรรมกับชุมชน
7. จัดกิจกรรมการเ่รียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมนำกลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผุ้เรียนใ้ห้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาครูให้เป็นครูืมืออาชีพ
5. จัดระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิค (Coaching)