บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต
มีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อสนองแก่ความต้องการของผู้ใช้อยู่มากมาย สำหรับบริการหลักๆที่มีให้บริการบนเครือข่าย Internet ได้แก่

 บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail or E-mail)


การใช้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะมีลักษณะรูปแบบเช่นเดียวกับการส่งจดหมายทางไปรษณีย์เพียงแต่จะเปลี่ยนเป็นการส่งจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้รับผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถส่งเอกสารจดหมายที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ รูปภาพกราฟิก วิดีโอโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลประเภทต่างๆได้ โดยจะดำเนินการจัดส่งไปยังผู้รับภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น จะเห็นได้ว่าการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการส่งจดหมายธรรมดา หรือ EMS เป็นอย่างมาก ทำให้บริการนี้กลายเป็นบริการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในการติดต่อทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน


  บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol)


     บริการนี้เป็นการรับ/ส่ง (Download/Upload) ข้อมูลโปรแกรมหรือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมีองค์ประกอบหลายๆแห่ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ ภายนอกสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลได้โดยไม่คิดมูลค่าบางบริษัทได้เปิดให้ผู้ใช้ Download โปรแกรมต่างๆมาทดลองใช้ฟรีและหากผู้ใช้ประสงค์จะใช้งานโปรแกรม ดังกล่าวอย่างเป็นทางการก็สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


     ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะตั้งอยู่ใกล้หรือไกลได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้นโดยตรง  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวการใช้งานผู้ใช้ผู้นั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ควบคุมเครื่องนั้นๆด้วย   โดย ผู้ใช้จะต้องมีชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ให้สำหรับเข้าไปใช้งานด้วย ปัจจุบัน มีศูนย์บริการนี้สาธารณะโดยอนุญาตให้เข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ


     ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากทั่วโลก มีบุคคลหลากหลายประเภทต่างก็มีความสนใจที่แตกต่างกันออกไป จึงได้มีบริการเพื่อจัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่มีความสนใจร่วมกันเข้า มามีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกกระจายออกจากเครือข่ายหนึ่งไปยังเครือข่ายอื่นๆที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก  ผู้ใช้บริการจึงสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดแยกเป็นหัวข้อเรียกว่ากลุ่มข่าว (New Groups) ซึ่งในปัจจุบัน มีกลุ่มข่าวและกลุ่มข่าวย่อยๆมากมายนับพันหัวข้อ และครอบคลุมศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าเป็นหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กีฬา วัฒนธรรม เป็นต้น


     นอกจากการติดต่อถึงกันในลักษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริการที่ได้รับความนิยมอีกอย่างคือการสนทนาในรูปแบบของการตอบสนองอย่างทันที (Interactive) ผู้ใช้สามารถที่จะคุยโต้ตอบกันได้เสมือนกับได้มาสนทนากันในระยะใกล้ๆ  โดยในปัจจุบันบริการนี้สามารถสนทนาโดยใช้ทั้งข้อความตัวอักษรภาพและเสียงได้้ในขณะเดียวกัน

 

 

 


     เครือข่ายใยแมงมุม หรือ Word Wide Web เป็นบริการที่ดำเนินการอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน เพราะบริการนี้จะใช้ตัวหนังสือและรูปภาพกราฟิก เข้ามามีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการนี้เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยปัจจุบันข้อมูลจะอยู่ในลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ มีทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเกือบทุกประเภทผ่านทางเครือข่ายในแมงมุมนี้ได้ไม่ว่าเป็นบทความ ข่าว งานวิจัยข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆสาระบันเทิงประเภทต่างๆแม้กระทั่งฟังบทเพลงหรือดูภาพยนตร์ก็ได้ ปัจจุบันบริการนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทธุรกิจหรือองค์กรต่างๆได้เล็งเห็นถึง แนวโน้มของการเจริญเติบโตของบริการนี้และได้พยายามหันเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายใยแมงมุมนี้โดยทำการประชาสัมพันธ์กิจการ โฆษณาสินค้าและดำเนินธุระกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าผ่านทางเครือข่ายใยแมงมุมนี้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

     เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง Gopher จะเป็นบริการการค้นหาในลักษณะเป็นเมนูลำดับขั้น ส่วน Archie เป็นการค้นหา ที่เก็บข้อมูลว่าอยู่ที่ใด และ WAIS เป็นการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ ปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีที่มีให้บริการเหล่านี้ได้ถูกพัฒนามาให้บริการในลักษณะของเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) แล้วบริการเหล่านี้จึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้ลดน้อยลง
     บริการค้นหาและแสดงข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแมงมุม ( WWW: World Wide Web)
     บริการค้นหาข้อมูลและแสดงข้อมูลในลักษณะของGopher , Archie and WAIS
     บริการติดต่อสนทนาออนไลน์ (Chat)
     บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น (Usenet News)
     บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Login,Telnet)

 

แหล่งที่มาhttp://www.geocities.com/leo_putburapa/Techno_Aged.htm