พรบ.หมู่บ้านจัดสรรฯ 2543ปัจจุบันได้มีการกฏหมายตัวนี้ออกมาซึ่งนับว่าค่อนข้างใหม่ในการใช้จัดระเบียบการจัดการหรือบริหารหมู่บ้านฯให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัยฯ