ส่วนประกอบต่างๆในงานศิลปะได้แก่ จุด  เส้น สี  พื้นผิว  แสงเงา เป็นต้น
  ซึงเราสามารถนำส่วนประกอบแต่ละอย่างมาสร้างเป็นงานศิลปะได้เลย  เช่นการนำเส้นมาสร้างสรรค์
เป็นรูปภาพ หรือนำหลายๆอย่างมาจัดรวมเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้ สิ่งที่ควรคำนึงก็คือส่วนประกอบ
ในงานศิลปะทุกๆอย่าง นับตั้งแต่  เส้น   รูปร่าง รูปทรง สี  จุด    พื้นผิว หรือแสงเงามักมีปรากฏอยู่ในความงามอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งสิ้น  ฉะนั้นการรู้จักสังเกตธรรมชาติ และเลือกสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติมาจัดองค์ประกอบศิลป์นั้น จึงเป็นวิธีการที่ง่ายและดีที่สุด ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ