วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๖
๑.ลิลิตนารายณ์สิบปาง
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิต
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาฮินดูคือพระนารายณ์
๒.ลิลิตพายัพ
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิต
เพื่อบันทึกการเดินทางเป็นทำนองจดหมายเหตุ๓.มงคลสูตรคำฉันท์
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทฉันท์
เพื่อแสดงมงคล ๓๐ ประการ
๔.พระนลคำหลวง
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองทุกชนิด
เพื่อเป็นแบบอย่างการแต่งคำประพันธ์
๕.มัทนพาธา
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทฉันท์
เพื่อแสดงละครพูด
๖.กาพย์เห่เรือยุคใหม่
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์เห่เรือ
เพื่อใช้เห่เรือและเพื่อเร้าใจประชาชนให้สนใจกองทัพ
๗.โคลงสุภาษิตต่างๆ จำนวน ๖๕ บท
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิตโคลงโบราณ
เพื่อสอนและปลุกใจให้รักชาติ
๘.โขนเรื่องรามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ และละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์
เพื่อแสดงโขน
๙.นิราศพระมเหลเถไถ
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว
เพื่อล้อเลียนเรื่องพระมเหลเถไถของคุณสุวรรณ และเพื่อบันทึกการเดินทาง
๑๐.ละครพูดหัวใจนักรบ
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อปลุกใจให้รักชาติ
๑๑.บทละครพุดคำกลอนเรื่องพระร่วง และบทละครดึกดำบรรพ์
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนแปด
เพื่อแสดงละครปลุกใจให้รักชาติ
๑๒.บทละครร้องเรื่องท้าวแสนปม
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนแปด
เพื่อเล่นละคร
๑๓.บทละครรำและร้องเรื่องศกุนตลา
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนขับร้อง
เพื่อเล่นละคร๑๔.บทละครร้องเรื่องสาวิตรี
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนขับร้อง
เพื่อเล่นละคร 
๑๕.ละครพูดเรื่องโรมิโอและจูเลียด
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทขับร้อง
เพื่อแปลบทละครของเชคสเปียร์ 
๑๖.ละครพูดเรื่องเวนิสวาณิช
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานีที่ไม่แยกวรรค
เพื่อแปลบทละครของเชคสเปียร์
๑๗.ละครพูดเรื่องตามใจท่าน
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิตโคลงโบราณ
เพื่อแปลบทละครของเชคสเปียร์
๑๘.ละครพูดสลับลำเรื่องวิวาห์พระสมุทร
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทบทละครพูดสลับลำ (กลอนและฉันท์)
เพื่อแสดงละครพูดแบบสุขใจและขบขัน 
๑๙.ละครเรื่องปรียทรรศิกา
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทฉันท์
เพื่อแนะนำละครสันสกฤตโบราณว่าเขาแต่งกันอย่างไร
๒๐.ละครเรื่องพญาราชวังสัน
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนแปด
เพื่อแสดงละครรำ
๒๑.โคลงนิราศประลองยุทธ์
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
เพื่อบันทึกการเสด็จไปซ้อมรบของเสือป่า
 ๒๒.สักวาหน้าหนาว
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเสภา
เพื่อสอนใจ
๒๓.เสภาสำหรับขับนำระบำสามัคคีเสวก
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเสภา
เพื่อใช้ในการเล่นระบำ
๒๔.ละครสังคีตเรื่องวั่งตี
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอยบทละคร
เพื่อเล่นละครประเภทล้อเลียน
๒๖.ละครร้องเรื่องพระเกียรติรถ
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร
เพื่อแสดงละครรำและร้อง
๒๗.โคลงศุภลักษณ์วาดรูป
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลง
เพื่อฟ้อนรำ
๒๘.บ่อเกิดรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่ออธิบายที่มาของราเกียรติ์
๒๙.พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่ออธิบายคำประพันธ์ประเภทโคลงต่างๆ 
๓๐.พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
๓๑.บทความต่างๆ เช่น เมืองไทยจงตื่นเถิด  โคลนติดล้อ ลัทธิเอาอย่าง ฯลฯ
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อสั่งสอน
๓๒.พระนลคำฉันท์
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนหก
เพื่อ เล่านิทานคำฉันท์
๓๓.กนกนคร
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนหก
เพื่อเล่านิทาน
๓๔.สามกรุง
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองทุกชนิด
เพื่อเล่าพงศาวดารไทยสามสมัย
๓๕.จดหมายจางวางหรํ่า
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อสอนนักเรียนนอก
๓๖.กาพย์เห่เรือ
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์เห่เรือ
เพื่อใช้เห่เรือในงานฉลองกรุงเทพฯ ๑๕๐ ปี 
 ๓๗.นิทานเวตาล
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อเล่านิทาน
๓๘.นางพญาฮองไทเฮา
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อเล่าพงศาวดารจีน
๓๙.กลอนและนักกลอน
ประพันธ์โดย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อนักแต่งกลอน
๔๐.นิราศวัดรวก
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
เพื่อบันทึกการเดินทาง
๔๑.กฏาหกคำฉันท์
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อเล่านิทาน
๔๒.เพชรมงกุฏคำฉันท์
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อเล่านิทาน
๔๓.วินิศวานิชคำฉันท์
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อเล่านิทาน 
๔๔.เปริคลิสคำฉันท์
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อเล่านิทาน
๔๕.คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้กล่อมช้างเผือกชื่อ พระเศวตวชิรพนหะ
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทฉันท์ และกาพย์ขับไม้
เพื่อใช้กล่อมช้าง
๔๖.กลอนเรื่องสามก๊ก ตอนนางเตียวเสี้นกำจัดตั่งโต๊ะ
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทกลอนเพลง
เพื่อใช้ขับร้อง
๔๗.ประชุมลำนำ
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยแก้ว
เพื่อเป็นตำราแต่งคำประพันธ์
๔๘.รัชมังคลาภิเศกคำฉันท์
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔๙.กลบทสุภาษิต กลอนกลบท ๖๐ ชนิด
ประพันธ์โดย หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก)
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทกลอนกลบทชนิดต่างๆ
เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕๐.อิลราชคำฉันท์
ประพันธ์โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์)
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อแต่งนิทาน 
๕๑.สามัคคีเภทคำฉันท์
ประพันธ์โดย นายชิต  บุรทัต
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
เพื่อเล่านิทานเรื่องผลของการแตกความสามัคคี
๕๒.ลิลิตสุภาพจากชาดก
ประพันธ์โดย นายชิต  บุรทัต
ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทลิลิต
เพื่อเล่านิทานชาดก