สวนกว้างกว้างข้างหลังโรงเรียนเซนต์            นั้นร่มเย็นไม่ว่าเช้าเย็นสาย

ร้อนจากไหนลมพัดช้วยผ่อนคลาย                    นั่งพักกายที่นี่ร่มเย็นดี

ต้นประดู่ต้นใหญ่และต้นเข็ม                            ดอกไม้เต็มต้นไม้ดูหลายสี

ตอนเย็นเด็กวิ่งเล่นก็มากมี                              ที่กล่าวนี้คือสวนโรงเรียนเรา