โรงเรียนวิจิตราพิทยา

นายนพรัตน์       ทองแสง

ผอ. โรงเรียนวิจิตราพิทยา

ภูมิหลังโรงเรียนวิจิตราพิทยา

          โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ “วิจิตราพิทยา” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 โดยท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัตน์ เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน และเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนนี้ จึงให้ใช้นามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์“วิจิตราพิทยา”อยู่ในความอุปการะของกรมสวัสดิการทหารบก มีกองทัพบกเป็นเจ้าของ จัดตั้งโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 6 ร้อยเอกสุข เจริญรัตน์ เป็นผู้จัดการและมอบหมายให้สิบตรียิ้ม ศรีศิลป์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 มีนักเรียน 50 คน ได้รับทุนเริ่มต้นจากกรมสวัสดิการทหารบก เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้อาคารกองร้อยเสนารักษ์ ผ.ส. 6 หลังเก่า เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (ศ.ป.ส.) ที่ 25 ทำการสอนอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       ปีการศึกษา 2502ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนจากอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
       ปีการศึกษา 2508 ย้ายจากกรมสวัสดิการทหารบก มาตั้งที่สถานที่ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ในเนื้อที่ 36 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2509
       1 พฤษภาคม 2521 ได้รับคำสั่งโอนเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
    27 กรกฎาคม 2546 เข้าสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงปัจจุบัน