บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ชุดนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรม

ทางด้านการเรียนการสอนของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  21101  และสามารถใช้ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน  ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 

เช่น นักเรียนขาดเรียน  เรียนไม่ทันเพื่อน หรืออาจขาดเรียนเป็นเวลานาน

(เนื่องจากป่วยหรืออื่น ๆ)  ตลอดจนย้ายเข้ามาเรียนจากสถานศึกษาอื่น 

อีกทั้งมีสาเหตุมาจากระดับสติปัญญาอ่อน  ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน ๆ

                ดังนั้น  นวัตกรรม  :  ชุดการสอนนี้จึงสามารถใช้สำหรับสอนซ่อมเสริม  ให้กับนักเรียน

ที่เรียนทั้งเรียนปกติและต้องการซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา  21101  ชั้นประถม

ศึกษาปีที่  4  การจัดลำดับของเนื้อหาได้จัดเรียงจากง่ายไปหายาก  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง  จนเกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในหลายรูปแบบอย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ

บทเรียนสำเร็จรูปทั้ง  5  เล่ม  จัดทำเป็นเรื่อง ๆ  สำหรับใช้เรียนในเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  การหาร  โดยจัดเตรียมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช  2544  ซึ่งประโยชน์ของบทเรียนโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ภาคเรียนที่  1

ลองเข้ามาดูเผื่อจะเป้นประโยชน์ต่อท่านบ้างนะคะ