วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่หากใช้โดยไม่ระมัดระวังอาจส่งผลเสียได้ ดังนั้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นต้องเข้าใจและศึกษาผลกระทบที่จะตามมา ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วยปัจจัยและแนวการดำเนินชีวิต 9 ประการ คือ

1)การกินอาหารที่ดีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 2)มีบ้านที่พักที่ปลอดภัย 3)ศึกษาอนามัยด้วยความรู้ความเข้าใจ 4)มีครอบครัวที่สมบูรณ์อบอุ่น 5)มีรายได้เพียงพอเพื่อการใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น 6)มีลูกไม่มาก 7)เข้าร่วมพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสม 8)รวมถึงการปฏิบัติตนที่นำสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ9)ร่วมมือร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

        หากคนเราทั้งหลายยึดแนวปฏิบัติได้ตามนี้เชื่อว่าชีวิตคงมีคุณภาพที่ดีแน่นอน
สำหรับนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 นี้ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ในภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หรือการร่วมประเพณีของท้องถิ่น อย่างไรบ้าง ให้เล่าเรื่องกิจกรรมที่เข้าร่วมนั้น โดยบอกรายละเอียดของกิจกรรม สถานที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ วันเวลา บุคคลที่มาร่วมกิจกรรมที่เป็นระดับผู้นำชุมชน (เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ส.ท. ส.จ. ส.ส.) ผลที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากมีรูปภาพก็สามารถนำมาลงในความเห็นได้ โดยส่งมาในช่องความคิดเห็นต่อท้ายบันทึกนี้ โดยใส่ชื่อและรหัสประจำตัวในช่องชื่อผู้ลงความเห็นด้วย