ชายกับชาย(ต่างด้าว)จะแต่งงานกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้

หรือไม่ ? และพนักงานฝ่ายปกครองไทย(นายอำเภอ) สามารถ

ปฎิเสธการจดทะเบียนสมรสในกรณีนี้ได้หรือไม่ ?  

 

  มาดูข้อเท็จจริงกัน..........

 

      นายจอนห์ชึ่งเป็นชาย และนาย ดีน เป็นชายเช่นกัน ทั้ง 2 คน

มีสัญชาติ สวีเด่น  แต่มาทำงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศ

ไทย เกิดชอบใจกันขึ้นมาเลยคิดที่จะแต่งงานที่ประเทศไทย

พร้อมจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย  แต่ท่านพนักงานฝ่าย

ปกครองของไทยเห็นว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศิลธรรมอันดีของประเทศไทย จึงปฎิเสธที่จะรับจดทะเบียนให้ ทำ

ให้ความประสงค์ของคู่รักคู่นี้ต้องผิดหวัง เลยมาปรึกษาท่านใน

ฐานะผู้ที่กำลังเรียนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

สดๆ ถามว่า เจ้าพนักงานไทยสามารถทำได้หรือไม่ ?

  ******************

  ธงคำตอบ

   กรณีตามปัญหา มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย  พ.ศ.2481 มาตรา 5 วางหลักว่า ถ้าต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับ ให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีอันดีของประชาชนแห่งประเทศสยาม

   มาตรา 8 วางหลักว่า ในกรณีที่ต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับ ถ้ามิได้พิสูจน์กฎหมายให้เป็นที่พอใจแก่ศาล ให้ใช้กฎหมายภายในแห่งประเทศสยาม

   มาตรา 19 วางหลักว่า เงื่อนไขแห่งการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละฝ่าย

    การที่นายจอนห์กับนายดีนทั้งคู่ มีสัญชาติสวีเด่น แต่ได้เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายจอนห์และนายดีน ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีสัญชาติสวีเด่น ในสายตากฎหมายไทย จึงถือว่าบุคคลทั้งคู่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายไทย เมื่อทั้งสองคนเป็นคนต่างด้าว มีสัญชาติสวีเด่น จึงต้องไปดูในเรื่องการขัดกันแห่งกฎแห่งกฎหมายของประเทศสวีเด่น ซึ่งยอมรับการสมรสระหว่างชายกับชายด้วยกัน  แต่กฎหมายในประเทศไทย ไม่ยอมรับการสมรสกันระหว่างชายกับชายด้วยกัน เพราะเห็นว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรีบยร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 5 แม้กฎหมายไทยบัญญัติว่า ถ้าต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับและตามกฎหมายต่างประเทศนั้น กฎหมายที่ใช้บังคับได้แก่กฎหมายแห่งประเทศสยาม ให้ใช้กฎหมายภายในประเทศสยามบังคับ......... ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 2481 ที่กฎหมายไทยไม่ยอมรับการสมรสระหว่างชายด้วยกัน (กฎหมายแพ่ง)  แต่เงื่อนไขในการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละฝ่าย คือ กฎหมายสวีเด่น ดังนั้น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองไทย จะปฎิเสธไม่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสของนายจอนห์กับนายดีลไม่ได้ ตามมาตรา 19

    สรุป ดังนั้น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จะปฎิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรสระหว่างนายจอนห์และนายดีน ไม่ได้ ตามมาตรา 19

 

  หมายเหตุ ถ้าผิดพลาดช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคร้าบ........................ ได้ข้อเท็จจริงมาจากอาจารย์ แหววของพวกเรา