คำศัพท์

ความหมาย

www. คืออะไร

เครือข่ายใยแมงมุม

Archie

เป็นระบบค้นหาข้อมูลในแม่ข่าย

Hyper Text  คืออะไร

สื่อประสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และ เสียง หรือ ไฮเปอร์มีเดีย

Hyper Media คืออะไร

รูปของข้อความ รูปภาพ และเสียง

บิดาแห่ง WWW คือใคร

นาย เบอร์เนอร์ลี

E-mail

ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์

กระดาษข่าว คืออะไร

เป็นบริการในรูปแบบของกลุ่มสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

E-Commerce

เป็นระบบการค้าที่มีการซื้อขาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Use Current

จะเลือกให้หน้าของเว็บเพจที่เราเปิดอยู่ขณะนี้เป็นหน้าเริ่มต้น

Use Default

จะเลือกให้เว็บเพจ www.msn.com เป็นหน้าเริ่มต้น เพราะโปรแกรม Internet  Exploere กำหนดมาให้

Use Blank

เมื่อเปิดโปรแกรม Interne Explorer ครั้งแรกให้กำหนดเป็นหน้าว่างโดยไม่ต้องเปิดเว็บเพจใด ๆ ขึ้นมา

Title Bar

แถบชื่อ

Menu Bar

แถบเมนู

Standard Toolbar

แถบเครื่องมือมาตรฐาน

Address Toolbar

แถบเครื่องมือที่อยู่

Stop

หยุดการดาวโหลด

Refresh

สั่งให้โหลดใหม่

Home

กลับไปหน้าแรกของเว็บ

Favorites

การเพิ่มเว็บเพจ