เป็นการอธิบายเพิ่มเติมหลัก ๖ ประการของธรรมาภิบาล ให้นศ.ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการอภิปรายต่อไป

อ้างอิงจาก www.images.candidept.multiply.com