ความหมายของระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก เพราะมีขั้นตอนการรับส่งข้อมูลการประมวลผล การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการเก็บข้อมูลบนสื่อชนิดต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเป็นระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ ( Operating System : OS )
Operating System : OS หมายถึง System Program ที่มีการรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล ( Processing Program ) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ( Control Program ) เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องโดยระบบปฏิบัติการจะ ทำหน้าที่จัดระบบการทำงานให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ทำการแปลโปรแกรมภาษาระดับสูง จัดแฟ้มข้อมูลและทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งระบบ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้มากมาย ทั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และใช้ในระบบเครือข่ายซึ่งระบบปฏิบัติการของเครื่องแต่ละระดับมีชื่อเรียก ต่าง ๆกัน เช่น CP/M , DOS, UNIX, XENIX, WINDOWS 95 , WINDOWS 98 , WINDOWS 2000 , WINDOWS NT , MACINTOSH SYSTEM,OS/2 เป็นต้น