ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป ก็คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่สามารถใช้กับงาน หลายๆ อย่าง โดยนำไปประยุกต์ เข้ากับงานต่างๆ เช่น โปรแกรม เสปรชีด หรือที่เรียกกันว่ากระดาษทดขนาดยักษ์ ตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Spread sheet) เช่น MS Excel สำหรับงานคำนวณที่สลับซับซ้อน และต้องผ่านขั้นตอนการคำนวณหลายขั้นตอน

ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถ ทำงานอื่นได้ เช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมเพื่องานออกแบบ โปรแกรมช่วยงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


✸    โปรแกรมระบบบัญชี (Accounting) เช่น ระบบบัญชีเงินเดือน ลูกหนี้ ระบบเช่าซื้อ บัญชีแยกประเภท

✸    โปรแกรมช่วยงานอุตสาหกรรม CAM (Computer-Aided Manufactory and Composition And Make-up) ซอฟต์แวร์ชนิดนี้ใช้สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ดูแลและควบคุมเครื่องจักรกลแทนคน หรืองานประเภทที่ต้องทำซ้ำๆ กัน ครั้งละมากๆ (Mass-production)

✸    โปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน CAI (Computer-Assisted Instruction) โดยการใช้คอมพิวเตอร์ หรือจำลองตัวเองเป็นสื่อในการเรียนการสอนประกอบกับรูปภาพ (เคลื่อนไหว) ในลักษณะต่างๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ
 
✸    เกมส์ (Game) สำหรับผ่อนคลายหลังจากการใช้เครื่อง แต่ส่วนใหญ่นิยมเล่นเพื่อความเพลิดเพลินมากกว่า ตัวอย่างของเกมส์เหล่านี้ได้แก่ โปรแกรมเกมส์ต่างๆ ตามห้างสรรพสินค้า (Arcade game) เกมส์บนกระดาน (Board game) เช่น หมากรุก โมโนโปลีฯลฯ เกมส์ไพ่ (Card) เกมส์เสมือนหรือจำลอง


✸    โปรแกรมเพื่องานออกแบบหรือ CAD (Computer-Aidea Design) เช่น AutoCad, AutoLISP และ DisgnCAD เป็นต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม

✸    โปรแกรมตรวจสอบ/ป้องกันไวรัส (Anti-Virus) มีไว้เพื่อป้องกันการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ และมักจะมีคำสั่งให้ทำลายล้างไวรัสออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น McAfee virus scan, AVI-scan, Norton Anti-virus เป็นต้น

✸    โปรแกรมมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นซอฟต์แวร์ใช้สำหรับสร้างโปรแกรม CAI หรือทำ Presentation หรือใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง เช่น Multimedia Toolbook, Xing MPEG, Authorware, PowerDVD

✸    ชนิดอื่นๆ เช่น ระบบธุรกิจต่างๆ งานทำดนตรี งานตัดต่อภาพยนตร์ การวางแผนงาน งานศิลปะ งานวาดรูป การประมาณการ วิเคราะห์ งานพัฒนา การบริหารโครงงาน


และ เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ เทคโนโลยีด้านอื่นๆ ทำให้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์กันอย่างกว้างขวาง จนทำให้เส้นขีดระหว่างซอฟต์แวร์เฉพาะด้านและซอฟต์แวร์งาน ทั่วไปมีความเจือจางลง จะเห็นได้จากซอฟต์แวร์บางอย่างสามารถจัดอยู่ได้ในหลายๆ กลุ่ม เช่น Asymetrix ToolBook สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือในการทำต้นฉบับโปรแกรมมัลติมีเดีย โปรแกรมบทนิพนธ์ (Authoring Tools) ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกให้แน่ชัดว่าโปรแกรมใดจัดอยู่ในกลุ่มใด นอกจากนี้การที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เจริญก้าวไกล ทำให้แนวโน้มการพัฒนาโปรแกรมจะทำงานได้กว้างขวางขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือชุดออฟฟิส ชุดสมาทชุทหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อคลายกัน ที่สามารถทำงานได้กว้างขวาง