การนำหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี  หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้  มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย  เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ  การบริหารที่สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิผล  และเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมครับ