เรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวไซเบอร์ช่วงนี้ คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าสู่วาระที่ 1 โดยเนื้อหาใน พ.ร.บ. นี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดที่หนึ่ง เป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับบทลงโทษสูงสุดก็คือ ความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตประชาชน ผู้กระทำความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

        ส่วนหมวดที่สองก็คือ อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์ เช่น การเข้าตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล การเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดข้างต้นใช้สำหรับเป็นหลักฐานสำหรับยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อตัดสินคดีได้