ประจำวันบ้างแล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ  จึงทำให้เกิดการสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องราว หรือสิ่งของที่นิยมกันในขณะนั้น เช่น ภาพแฮมเบอเกอร์ขนาดใหญ่ ภาพสินค้าที่คนชอบบริโภค ภาพดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดัง หรือสินค้าที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนั้น

 

2. วิวัฒนาการทัศนศิลป์ไทย

                ทัศนศิลป์ไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ศิลปะไทยแขนงทัศนศิลป์เป็นสิ่งที่คนไทยหรือช่างไทยสร้างขึ้น, มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น อาคารบ้านเรือน วัด ปราสาทราชวัง สิ่งที่ปรากฎในงานทัศนศิลป์จะสะท้อนให้เห็นหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบความงาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมกาลเวลา และวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องสืบต่อกันมา

 

 

                2.1 ทัศนศิลป์สมัยเชียงแสน (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-21) ทัศนศิลป์ยุคแรกของชาวไทยเชียงแสนเป็นชื่อเรียกศิลปกรรมที่พบในบริเวณภาคเหนือของไทยบางครั้งเรียกว่าศิลปะล้านา

                ผลงานทัศนศิลปสมัยเชียงแสน

                งานสถาปัตยกรรม  ได้แก่  พระธาตุหริภุญชัย  จังหวัดลำพูน  พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง  หอไตรวัดพระสิงห์ และหอไตรวัดยางหลวง จังหวัดเชียงใหม่

                งานประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูปมีลักษณะอวบอ้วน นั่งขัดสมาธิเห็นฝ่าเท้าทั้งสองข้างเหนือพระเกศมาลา  เป็นรูปดอกบัวตูม

                งานจิตรกรรม  ได้แก่  ภาพเขียนจิตรกรรม วัดป่าแดด

                2.2 ทัศนศิลป์สมัยสุโขทัย  (ประมาณ พ.ศ. 1729-1924)  เป็นสมัยที่ประติมากรรมที่สวยงามสูงสุดในสมัยสุโขทัยเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ประชาชนมีความเป็นอยู่ มีความสุข ทำให้มีเวลาสำหรับการ