บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 

                                การสรุปผลการวิจัยคือ การนำเอาเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่บทที่ 1-4 มาเขียนเรียงลำดับตามกระบวนการที่ได้วางไว้อย่างสรุปให้กะทัดรัด และมีความชัดเจนมากขึ้น

                                การอภิปรายผล  คือการสรุปว่า สาระสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้อาจจะสามารถนำเนื้อหาในบทที่ 2ที่ได้กล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยอื่นๆ มาสนับสนุน และอภิปรายร่วมกับงานวิจัยของเราว่า สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง ขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้ง สัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เราได้เขียนไว้ด้วย อนึ่งการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และความคิดสืบเนื่องต่อปัญหาที่ทำวิจัย

                                การเสนอแนะคือการบอกผู้อ่านงานวิจัยว่า จะสามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือ หากมีข้อสงสัยประการใดในประเด็นใด จะทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใด หรือลักษณะใดต่อไป