คุณธรรมและจริยะในการใช้อินเทอร์เน็ต

     1.ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต

             ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นมีมากทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และอาจเป็นภัยต่อสังคมหรือผู้อื่นก็เป็นได้

           ข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลอาจจะทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารได้ ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่กระทรวงสาธารณะสุขได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่องโรคระบาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คนที่อาศัยอยู่ในเมอืงสามารถรับทราบข่าวสารนี้ได้ และมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันโรคระบาด

            ฉะนั้น การใช้อินเทอร์เน็ตต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเสนอให้คนทั่วไปเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงสื่อหนึ่งเหมือนกับสื่อทั่วไป สื่อจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้ใช้

     2.มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต

            1) มารยาทของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะบุคคลที่เข้าไปใช้บริการต่างๆที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

- ด้านการสื่อสารกับเครือข่าย

- ด้านการใช้ข้อมูลในเครือข่าย

- ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้

- ด้านระยะเวลาในการใช้บรการ

             2) มารยาทของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในฐานะบุคคลที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆลงบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย

- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- ควรใช้๓ษาที่สุภาพ

- ควรเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

- ควรบีบอัดภาพหรอข้อมูลขนาดใหญ่ก่อนนำไปเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ต

- ควรระบุแหล่งที่มา วันเดือนปีที่ทำการเผยแพร่ข้อมูล ที่อยู่