เรียนท่านผู้สนใจในงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

เนื่องจากมีผู้สนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยเป็นอย่างมาก

แล้วติดต่อผ่านมาทางบล็อกนี้

แต่ข้าพเจ้ามิได้สามารถติดต่อกับได้เลยจึงอยากให้ผู้ที่สนใจติดต่อมากทางE-mail

[email protected]

 

ขณะนี้ข้าพเจ้ามีข้อมูลบทที่ 2 ในหัวข้อต่างๆ ผู้ที่สนใจก็เชิญติดต่อมาได้

และท่านผู้ใดต้องการความช่วยเหลือในการทำวิจัย 5 บท หรือ ประสงค์อยากได้คำแนะนำ

โทรติดต่อมาได้ที่ข้าพเจ้า แต่ต้องบอกเมลของท่านมาก่อนเราจะทำการแลกเปลี่ยน หรือพูดคุยกันทางเมล

ซึ่งตัวอย่างข้อมูลบทที่ 2 มีดังนี้

- พฤติกรรมทางสังคม,การพัฒนาทักษะทางสังคม,พฤติกรรมความร่วมมือ

- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม,การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม(เลือกเจาะจงได้)

- กิจกรรมกลุ่ม

- การคิดเชิงเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล

- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- การสอนภาษาอย่างธรรมชาติ

- คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย,การจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร

- กิจกรรมวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน

- พัฒนาการเด็กปฐมวัย

- การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- วินัยในตนเอง,วินัยในอนาคต

- นิทาน ,นิทานชาดก

- ความสะอาด

- การแปรงฟัน

- ชุดฝึก

- พัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย

 

หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้เราสืบค้นให้

เมล ติดต่อเรามาได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าน เราช่วยท่านได้