คดีผู้บริโภค

ได้แก่คดีแพ่งที่เป็น

1.คดีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุระกิจ

2.คดีที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

3.คดีที่เกี่ยวพันกับกรณีทั้งสองข้างต้น

4.คดีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ