วันนี้เรียนวิชา MIS ได้เรียนรู้หน้าที่ของ MIS Manager

1.ออกแบบระบบ

2.จัดการระบบในองค์กร

3.ใช้ระบบให้เป็นเครื่องมือ