ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 


 

   

          ประเทศไทยมีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเมื่อกลางปี พ.ศ. 2530

                ต่อมา รัฐบาลออสเตรเลียได้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการติดตั้งระบบ e-mail ขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร

                 ในปีพ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยได้เริ่มติดต่อสื่อสารระหว่งกัน โดยใช้เครือข่าย UUCP

 และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

                 แต่ในปีพ.ศ.2535 นั้น ทางประเทศไทยเองก็ได้เปลี่ยนมาใช้โพรโตคอล TCP/IP และมีการเช่าซื้อสายสัญญาณเพิ่มขึ้น

                 จากนั้นไม่นาน รัฐบาลของไทยก็ได้อนุญาตให้มีการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ได้ในปีพ.ศ.2538 หลังจากนั้น การใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นที่แพร่หลายออกไปยังประชาชนทั่วไปทันที

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก

 

 

          " ปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยประมาณ 1.463 พันล้านคน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2551) โดยเมื่อเปรียบเทียบในทวีปต่างๆ พบว่าทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ ทวีปเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาได้แก่ ทวีปยุโรป ร้อยละ 26.3 และอเมริกาเหนือ ร้อยละ 17.0 แต่หากจัดลำดับจำนวนผู้ใช้ตามประเทศ ประเทศที่มีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือประเทศจีนซึ่งมีเป็นจำนวน 253 ล้านคน " 1

 

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

                 " จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2534 (30คน) ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน).... ในปี 2550 จากจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 59.97 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.04 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 26.8 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 9.32 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.5 เมื่อพิจารณาตามภาคพบว่า กรุงเทพฯ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 40.2 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ ภาคกลางมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 27.5 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 15.7 ภาคเหนือมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 26.0 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 15.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 22.9 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 11.9 ภาคใต้มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 25.2 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 12.72 

                 และแน่นอนว่า ต่อไปในอนาคต จำนวนผู้ใช้งานยังจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การทำงาน รวมไปถึงความบันเทิงด้วยเช่นกัน

 

 


1 และ  2  ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95