ครูคือ.. แสงทองส่องชีวิต ครูคือ...ดวงจิตอันสูงค่า
ครูคือ.. ผู้ที่ให้วิชา ครูคือ...ผู้ที่พาเราก้าวไกล
ครูคือ..ยานวิเศษลำไม่น้อย ครูคือ..ผู้ที่คอยเอาใจใส่
ครูคือ..หลักนำประจำใจ ครูคือ..หลักชัยของ

 

      ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้                      ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครูอาจารย์                             ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้นำทางความคิด                                 ให้รู้ถูกรู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร                               ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
       ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์                ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์                                มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่                             สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง                       ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

         ครูคือผู้ให้ความหวัง ครูชี้แนวทางการศึกษา           ครูคือผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ครูช่วยเสริมปัญญาพาก้าวไกล
ครูผู้ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ครูคือผู้จุดประกายแจ่มใส
            ครูคือที่พึ่งของดวงใจ ครูผู้มีแต่ให้ทุกคน
ครูดังแสงทองส่องฟ้าสว่าง ครูคอยชี้หนทางการพึ่งตน        ครูดังเรือจ้างแจวอย่างอดทน ครูนั้นคือบุคคลสมควรบูชา
ครูคือผู้ห่วงใยให้ศิษย์ดี ครูคือผู้มีพระคุณคอยเมตตา            ครูยอมอุทิศกายใจและเวลา ครูหวังเพียงว่าศิษย์ก้าวหน้าไกล
ครูต้องมีคุณธรรมอันล้ำเลิศ ครูผู้ประเสริฐเลิศด้วยดวงใจ       ครูเป็นผู้ให้ไม่หวังผลใด ครูนั้นจึงยิ่งใหญ่สมคำว่า "ครู"


      ต้องเป็นครู รู้ สมัคร รักหน้าที่                        ต้องเป็นครู รู้ ดี วิธีสอน
ต้องเป็นครู รู้ กฎ พจน์สุนทร                               ต้องเป็นครู รู้ วอน ตอนบรรยาย
ต้องเป็นครุ้ รู้ นิสัย ดักใจศิษย์                             ต้องเป็นครู รู้ จริต ศิษย์เสียหาย
ต้องเป็นครู รุ้ ปราบ เรื่องหยาบคาย                       ต้องเป็นครู รู้ ระบาย ถ่ายวิชา
ต้องเป็นครู รู้ พิพัฒน์ ปัจจุบัน                              ต้องเป็นครู รู้ ทัน วันข้างหน้า
ต้องเป็นครู รู้ สำรวจ ตรวจจรรยา                         ต้องเป็นครู รู้ เวลา พาอบรม
ต้องเป็นครู รู้ ช่อง ยกย่องศิษย์                            ต้องเป็นครู รู้ ใครผิด คอยคิดข่ม
ต้องเป็นครู รู้ อดใจ ใครติชม                               ต้องเป็นครู รู้ คำคม คารมดี
ต้องเป็นครู รู้ เพียร เรียนก้าวหน้า                          ต้องเป็นครู รู้ ท่า สง่าศรี
ต้องเป็นครู รู้ ยึด ประพฤติดี                                ต้องเป็นครู รุ้ ไมตรี มีปัญญา
ต้องเป็นครู รู้ ไว ใจเป็นพระ                                ต้องเป็นครุ รุ้ ชนะ ละโทษา
ต้องเป็นครู รู้ สมเพช มีเมตตา                             ต้องเป็นครู รู้ เฮฮา พาเบิกบาน
ต้องเป็นครู รู้ ตรอง ครองใจศิษย์                         ต้องเป็นครู รู้ กิจ คิดรอบด้าน
ต้องเป็นครู รู้ ผจญ เพื่อผลงาน                            ต้องเป็นครู รู้ ชำนาญ งานเพื่อครู
ต้องเป็นครู รู้ วาจา ประกาศิต                              ต้องเป็นครู รู้ พิชิต คิดกอบกู้
ต้องเป็นครู รู้ สร้าง ตัวอย่างครู                             ต้องเป็นครู รู้ เชิดชู เกียรติ์ครูเอย