โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         รายวิชา สังคมศึกษา ส 33101: สาระหน้าที่พลเมืองฯ                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          ภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2551              ครูผู้สอน นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย                                                               เวลาเรียน 2 คาบ

 

1.สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 

2.มาตรฐานการเรียนรู้

                มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข

 

3.มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

                มาตรฐาน ส 2.1.1.   ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและบุคคลอื่นที่มีศักยภาพในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

                มาตรฐาน ส 2.1.2.   ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ เข้าใจความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อคุ้มครองปกป้องตนเองและคนอื่นให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

 

4.สาระสำคัญ

                ในสังคมของเรามีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเพื่อให้สมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จำเป็นต้องมีแนวทางหรือกฎระเบียบให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากในสังคมมีระบอบการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่แตกต่างกัน จึงมีกฎระเบียบให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิกในสังคมควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักธรรมของศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมไทย ดังนั้นทุกคนในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักคำสอนทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ               

 

5.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.       อธิบายการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้

2.       อธิบายการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้             

 

6.วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านพุทธพิสัย (Knowledge)  

1.       เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้

2.       เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้

                ด้านทักษะพิสัย (Process)

1.       นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนและอธิบาย หรือ วิเคราะห์ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ

สังคมและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้

                ด้านจิตพิสัย(Affective)

                                    1. นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีไทย ในสังคมปัจจุบันได้

 

7.เนื้อหาสาระ

ความเป็นพลเมืองดี

- พลเมืองดี รู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย

                - พลเมืองดีมีจริยธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในศีลธรรมของศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน

- พลเมืองดีรักษาวัฒนธรรมประเพณี

- พลเมืองดีรักษาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข---  - พลเมืองดีสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมือง

 

 

8.กระบวนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา 2 คาบ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ตอน เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

 

   คาบเรียนที่ 1  เรื่อง พลเมืองดี รู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย และพลเมืองดีมีจริยธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในศีลธรรมของศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน

 

            ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

               1.ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่อง โครงการคุณธรรมนำไทย เวลาประมาณ 2-4 นาทีแล้วสนทนาตั้งประเด็นคำถาม ดังเช่น

                            - นักเรียนดูวีดีทัศน์ นักเรียนสังเกตุเห็นสิ่งใดบ้าง อะไรบ้าง

                            - นักเรียนดูแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร แสดงความคิดเห็นอย่างไร

                    2.ครูนำบัตรคำ คำว่า พลเมือง พลเมืองดี ถามนักเรียนว่า  2 คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับวีดีทัศน์หรือไม่ อย่างไร

    3.ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าในคาบเรียนนี้จะเรียนกันเรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   

ขั้นสอน

                 1.ครูแจกใบความรู้เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและให้นักเรียนศึกษาใบความรู้

                2.ครูอธิบายความเป็นพลเมืองดี พร้อมให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกัน

                3.ครูให้นักเรียนทำใบงานจากประเด็นคำถามต่อไปนี้

                        1.หากทุกคนในสังคมประพฤติตามหลักจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมแล้วจะมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติอย่างไรบ้าง

                       2.นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยอย่างไร

                4.ครูสุ่มนักเรียนออกมาเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป

                1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สลับกับอธิบายวีดีทัศน์เพิ่มเติม

 

คาบเรียนที่ 2                                พลเมืองดีแบบประชาธิปไตย                  เวลา 1 คาบ

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

        1.ครูนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอ่านให้นักเรียนฟัง เรื่องความเพียร และซักถามประเด็นดังเช่น

                        - นักเรียนฟังพระบรมราโชวาทแล้วนักเรียนเกิดความคิดเห็นอย่างไร

        2.ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าในคาบเรียนนี้จะเรียนกันเรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

 

  ขั้นสอน

                 1.ครูอธิบายเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งแจกตัวอย่าง ข่าวหรือเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดี  และแสดงความคิดเห็น

                                2.ครูให้นักเรียนทำใบงานหน่วยที่ 1

ขั้นสรุป

                1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และจากใบงานที่ 1

 

 

 

 

 

8.สื่อการเรียนรู้

                   1. วีดีทัศน์ เรื่องพลเมืองดี

                   2.  บัตรคำ / โปรแกรม  Power point

                 3. ใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

                   4. ใบงาน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

                   5. พระราชดำรัสของพระบทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   6.ข่าวการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

 

9.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

             1. วิธีวัด

                   - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

                   - สังเกตพฤติกรรมการทำใบงาน / ตรวจใบงาน

             2. เครื่องมือวัด

                   - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

                   -  ใบงานกิจกรรม

 

10.บันทึกผลการจัดการเรียนรู้บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

             1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ผลการสอน

             2.   ปัญหาอุปสรรค

          3.   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม