สถิติเพื่อการวิจัย  (ตำรา/เอกสารประกอบหลัก)  ประกอบด้วย

ส่วนปก(ปกนอก ปกใน แผนรองปกหลังและสันปก)  คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 2 การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

บทที่ 3 ตัวแปรและการตั้งสมมุติฐาน

บทที่ 4 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย

บทที่ 5 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 6 สถิติพรรณาสำหรับการวิจัย

บทที่ 7 สถิติอนุมานสำหรับการวิจัย

บทที่ 8 รูปแบบและการเขียนรายงานการวิจัย

บรรณานุกรม

ภาคผนวก  การใช้งาน SPSS /การใช้งาน Excel ในงานวิจัย

ตำราหลักสถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 1 2552)  บทที่ 1-8 ทั้งเล่มสมบูรณ์