คำว่า  เลขานุการ  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ  “SECRETARY”  ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า “SECRETUM”
แปลว่า ลับ  หรือ  SECRET   ดังนั้น  “SECRETARY”  จึงแปลว่าผู้รู้ความลับดังนั้นผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง
เลขานุการ  คือ  ผู้รู้ความลับต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและขององค์กรด้วย

                คำว่า  SECRETARY  เป็นคำที่มีอักษร 9 ตัว  มีความหมายตามตัวพยัญชนะดังนี้

  1.  S  =  SENSE  คือ  ความมีสามัญสำนึก  รู้จักรับผิดชอบว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำมีการตัดสินใจ
อย่างเด็ดขาด  ทั้งไม่เป็นผู้ที่ทำงานโดยปราศจากควา

  2   E  =  EFFICIENCY   คือความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและแสดง
ให้เห็นถึงสมรรถภาพของงานด้วย

 3.  C  =  COURAGE   คือ  ความมุมาน ความกล้และกล้าที่จะทำงานโดยไม่กลัวว่าจะเกิดความผิด
ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลนั้น  แล้วงานก็จะสำเร็จสมความมุ่งหมาย

4   R  =  RESPONSIBILITY  คือ  ความรับผิดชอบในการทำงานกล่าวคืต้องเป็นผู้ที่ทำงานนั้น
เอง  และต้องรับผิดชอบด้วย            

5   E  =  ENERGY   คือ   การมีกำลังใจและสุขภาพดีในการทำงานโดยธรรมดาของการทำงาน
อาจต้องเหน็ดเหนื่อยบ้าง   แต่เลขานุการต้องรู้จักการผ่อนสั้น  ผ่อนยาวในการทำงาน  รู้จักแบ่งเวลาทำงานให้ถูกต้องเพื่อร่างกายจะได้รับการพักผ่อนบ้างตามความเหมาะสม

  6  T  =  TECHNIQUE    คือ   การมีเทคนิคในการทำงาน  รู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม   ซึ่งเทคนิคนั้นเป็นของแต่ละบุคคล   แต่อาจเลียนแบบจากผู้อื่นได้และพัฒนาให้ดีขึ้น   ดังนั้น  เทคนิคจึงเป็นเรื่องที่บอกหรือสอนกันไม่ได้

   7  A  =  ACTIVE   คือ  ความว่องไว  ไม่เฉื่อยชา   การตื่นตัว   เลขานุการทุกคนต้องมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นอยู่เสมอ  แม้ว่างานที่ทำจะมีมากหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม

  8  R  =  RICH  คือ  ความเป็นผู้มีศีลธรรม  มีความสมบูรณ์ในด้านจิตใจ  มิได้หมายถึงความร่ำรวยแต่อย่างใด  หากเลขานุการมีคุณธรรมที่ดีก็จะนำความเจริญมาสู่ตัวเลขานุการและองค์การที่ทำงานอยู่

   9.  Y  =  YOUTH   คือ  อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว  เพราะงานของเลขานุการนั้นจะต้องติดต่อกับคนทั่ว ๆ ไป