ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

คำว่า เศรษฐศาสตร์มีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้

- เศรษฐศาสตร์ เป็นความรู้เกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ เพื่อได้มาซึ่งสิ่งของและบริการสำหรับใช้ในการเลี้ยงชีพ เพื่อความคงอยู่ในโลกที่มีอารยธรรม

- เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงวิธีการที่ระบบเศรษฐกิจผลิตสิ่งของและบริการเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ และจำแนกแจกจ่ายสิ่งของและบริการเหล่านี้ไปยังบุคคลที่ต้องการ

- เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการดำรงชีวิตโดยศึกษาเป็นหน่วยย่อยหรือส่วนรวมของสังคมว่าหารายได้มาอย่างไรและจะใช้จ่ายไปอย่างไร

- เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน

- เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการที่มนุษย์และสังคมจะโดยมีการใช้เงินหรือไม่ก็ตามเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีจำกัดซึ่งอาจนำทรัพยากรนี้ไปใช้ในทางอื่นได้หลายทาง ผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นเวลาต่อเนื่องกันและจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าเหล่านั้นไปยังประชาชนทั่วไป และกลุ่มชนในสังคมเพื่อการบริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะเห็นได้ว่าความหมายของเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกันออกไปแล้วแต่จะมองในแง่ใด อย่างไรก็ตามพอสรุปสาระสำคัญได้ว่า เศรษฐศาสตร์ คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการที่มนุษย์และสังคมเลือกใช้วิธีการในการนำเอาทรัพยากรการผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อบำบัดความต้องการและหาวิถีทางที่จะจำแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการที่ผลิตไปยังประชาชนทั่วไปความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ครอบครัว  เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การที่สังคมจะพัฒนาได้นั้น ต้องอาศัยครอบครัวและมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัว การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัวจะช่วยให้รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักตัดสินใจในการเลือกซื้อสิ่งของและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต รู้จักวิธีการออมและการลงทุนในลักษณะต่างๆ รู้ภาวะเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

 

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes), 2426-2489
           ผู้อภิวัติโลกเศรษฐศาสตร์ด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาค อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทและแนวนโยบายของรัฐในการบริหารเศรษฐกิจระดับมหภาค และยังมีส่วนผลักดันให้การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แตกแขนงออกเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค จึงแน่นอนว่าเขาคือ ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหภาค
           ผลงานหนังสือที่ตีพิมพ์ ได้แก่
           -          Indian Currency and Finance
           -          Economic Consequence of the Peace
           -          Tract on Monetary Reform
           -          Treatise on Money
           -          The General Theory of Employment, Interest and Money
           เคนส์ชี้ให้เห็นว่าไม่จำเป็นที่ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นที่ภาวการณ์จ้างงานเต็มที่เสมอไป นั่นคือขณะใดขณะหนึ่งเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ดุลยภาพโดยที่ยังมีการว่างงาน พร้อมๆกับปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืดได้ และในหลายกรณีลำพังกลไกราคาเพียงอย่างเดียวไม่อาจช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อและเงินฝืด หรือภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจได้ หากแต่อยู่ที่การจัดการด้านอุปสงค์มวลรวม ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาบทบาทของรัฐบาลโดยผ่านนโยบายการเงินและการคลัง

กำเนิดเศรษฐศาสตร์มหภาค
       วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคได้เริ่มเข้ารูปเข้ารอยภายหลังจากที่นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ John Maynard Keynes (ค.ศ. 1883 - 1946) ผู้มีความคิดริเริ่มนำวิชาเศรษฐศาสตร์ขยายแนวคิดไปสู่เศรษฐศาสตร์มหภาค ได้เขียนหนังสือชื่อ "The General Theory of Employment, Interest and Money" ในปี ค.ศ. 1936 ซึ่งตรงกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักทั่วโลก (The Great Depression) ในราวปี ค.ศ. 1930 - 1940 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการว่างงานสูงถึงร้อยละ 25 ของแรงงานทั้งหมด หนังสือที่ Keynes เขียนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสมัยใหม่ของหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีการนำเอาเรื่องของรายได้ การบริโภค การออม การลงทุน และการจ้างงานเข้ามาร่วมในการพิจารณา แนวคิดนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากนักเศรษฐศาสตร์รุ่นต่อมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสามารถถือได้ว่า Keynes คือ
บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาค

    

ที่มาwww.google.com

นางสาวสกุณา  ศรอารยกุล  เลขที่16  เอกคอมพิวเตอร์  กลุ่มมะขามเปรี้ยว