ผู้เขียนได้รับหมอบหมายให้ทำสคริปพิธีกรจึงได้ทำร่างสคริปนี้ขึ้น และจะแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อไป

เมื่อผู้เข้าร่วมการเสวนานั่งพร้อมแล้ว พิธีกรก็ขึ้นสู่โพเดียมพูด

, : สวัสดี ครับ/ค่ะ

: ผมนายจุฑาเทพ จุฑานนท์ครับ

: และดิฉันน.ส.พิชญ์สิริ ถาวรเศรษฐ (วันนี้พวกเราสองคน)จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการโครงการเสวนาใน              

      วันนี้ค่ะ

: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้นับเป็นวันดีวันหนึ่งที่ทุกท่านได้มาร่วมเสวนานาในหัวข้อ “ เสรีภาพในการชุมนุม

      : ประเทศไทยจะได้อะไรจาก พรบ.การชุมนุมสาธารณะ” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ โดย

      ที่ผู้จัดเชื่อว่าผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมจากทัศนคติ                     

      ของวิทยากรงานสัมมนาในครั้งนี้ครับ พูดถึงกำหนดการของงาน(บอกด้วยว่า ช่วงเปิดถาม ตอบสามารถส่ง

      คำถามได้ สองทาง และส่งที่ไหน)(รอรายละเอียดเพิ่มเติม)

: ก่อนอื่นใคร่ขอเรียนเชิญรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขึ้นมา  

      กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตุประสงค์ของการจัดงานใน วันนี้ ให้แก่ท่านประธานและท่านผู้เข้าร่วมเสวนา

      ทุกท่านได้ทราบความเป็นมาของโครงการ ค่ะ

: กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตุประสงค์ของการจัดโครงการเสวนา…………  .พูดจบ อ.กล่าวเชิญประธานในพิธี

      ขึ้นกล่าวเปิดการเสวนา

เมื่อประธานกล่าวจบลงแล้ว ต่อด้วยการเชิญผู้ดำเนินรายการขึ้นทำหน้าที่

: ต่อไปขอเชิญผู้ดำเนินรายการสัมมนาในวันนี้ ขอเชิญคุณคุณสิทธิเดช จุฑากาญจน์ ดำเนินรายการต่อไป

     ครับ

เมื่อการเสวนาดำเนินมาถึงช่วงพัก (ผู้ดำเนินรายการขั้นการเสวนา) พิธีกรกล่าวพักประทานอาหารว่าง

: การเสวนาก็เริ่มมาพอสมควรแล้วจึงขอพัก15นาทีเพื่อให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้(รับประ)ทาน

     อาหารว่างและทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)ก่อนครับ

หลังจากครบกำหนดเวลาพัก15

: ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเราจะเริ่มการเสวนาในช่วงที่สองกันเลยนะครับ เชิญคุณคุณสิทธิเดช จุฑากาญจน์  

      ทำหน้าที่ต่อเลยครับ

เมื่อการเสวนาดำเนินไปถึงช่วงสุดท้าย พิธีกรเชิญประธาน(อาจารย์)มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

: ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร(และประธาน) ขอเชิญท่านประธาน(อาจารย์)มอบ

      ของที่ระลึกให้แก่วิทยากร(และประธาน)ครับ

ถ่ายรูป!!!!!

: ระหว่างนี้ขอให้ฝ่ายพิธีการจัดเก็บใบประเมินด้วยค่ะ

: สุดท้ายนี้ ขอเชิญสุดท้ายนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญโดย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณบดีคณะ

      นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปิดโครงการเสวนาครับ

ประธานกล่าวปิดโครงการเสวนา


 

ปล. ถ้ามีผิดพลาดแต่ประการใดเสนอแนะได้ครับ