อรรถประโยชน์ 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์
"อรรถประโยชน์" หมายถึง ความสามารถของสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ในอันที่จะให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคสินค้าชนิดนั้น ๆ อรรถประโยชน์ จึงเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดซึ่งไม่สามารถมองเห็ได้

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ มีข้อสมมติว่า ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้หน่วยของอรรถประโยชน์ เรียกว่า Util

กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์
"อรรถประโยชน์เพิ่มหน่วยสุดท้าย" หรือ "อรรถประโยชน์เพิ่ม" หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มจากเดิม เมื่อได้รับสินค้ามาบำบัดความต้องการเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วย
"อรรถประโยชน์รวม" หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการ ในจำนวนใดจำนวนหนึ่ง

ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์
โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคต้องตัดสินใจว่า จะต้องใช้จ่ายรายได้ทั้งสิ้นที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไรในกาซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ มาบริโภคให้ได้รับความพอใจสูงสุด (Maximum Satisfaction) เพื่อก่อให้เกิด ดุลยภาพของผู้บริโภค(Consumer's Equilibrium)

ในกรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้จำกัด การเลือกซื้อสินค้าหลายชนิด และราคาเท่ากันหมด จึงเป็นต้องเลือกซื้อสินค้าตามลำดับความพอใจ นั่นคือ จะเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการมากที่สุดก่อนจนกระทั่งถึงหน่วยสุดท้ายที่ MU ของสินค้านั้น มีค่าเท่ากับ MU ของหน่วยแรกของหน่วยแรกของสินค้าที่มีความต้องการรองลงมา ผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าที่มีความต้องการรองลงมาต่อไป ทำเช่นนี้เรื่องไปจนหมดรายได้ของตนการดำเนินเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ที่กล่าวแบบนี้ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์รวมสูงสุด จากการใช้จ่ายภายในงบประมาณรายได้ที่ตนมีอยู่ ดังนั้น ดุลยภาพของผู้บริโภค จึงเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้ใช้รายได้อันจำกัดนั้นซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการทุกอย่าง จนกระทั่ง MU ของสินค้าแต่ละชนิดที่ตนซื้อมาเท่ากันหมด

จัดทำโดย เสาร์วิตรี สุขสมบัติ

ค้นหาข้อมูล => www.geocities.com