การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย :  ศิรประภา  สุชน, อรสา  นามบิดา , อัญชุลีการ  ฉิมแสง

 

                ศิรประภา  สุชนและคณะ(2550) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/2 โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  ปีการศึกษา 2549 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3)แบบทกสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียน 4)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผู้เชี่ยวชาญ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ E1 /E 2เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้(t-test) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่2 เพื่อกรทดลองโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ในการแบ่งกลุ่มใช้การพิจารณาจากคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาบทเรียนตามหลักการและขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยยีดกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของซีล แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบสอบถามความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการศึกษาตรวจและพิจารณาความเหมาะสม นำมาปรับปรุงแก้ไข แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและแบบทดสอบระหว่างเรียนเลือกเอาแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างละ 25 ข้อ ที่มีคาความยากอยู่ระหว่าง .20 -.08 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป นำไปหาค่าความเที่ยงของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ (Rcc) แบบทดสอบระหว่างเรียนได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ.64  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ.66  จากผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก ค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E1 /E 2 = 81.08/84.53 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ สอน E1 /E 2 = 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย คะแนนทดสอบหลังเรียน (x = 21.83 S.D. = 1.44 ) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (x = 10.53 S.D. = 2.70) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  ความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย (x= 4.82) อยู่ในระดับดีมาก  และค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย(S.D.= 0.42) แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน