กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 

ประเด็นปัญหา

                เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าความสามารถของผู้เรียนในด้านการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

แนวคิด / หลักการ

                ความสำคัญของการอ่าน การอ่านเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผู้ที่อ่านมากย่อมมีความรู้มาก เราสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน

                องค์ประกอบในการอ่าน ในการสอนหรือฝึกให้เด็กอ่านคล่อง อ่านเก่งและอ่านเป็นนั้น ครูผู้สอนควรพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ เช่น

                                - ระดับสติปัญญา เด็กบางคนมีสติปัญญาไม่เท่ากัน มีผลต่อการอ่าน จึงไม่ควรเน้นให้เด็กอ่านได้เท่ากันในเวลาเดียวกัน

                                - วุฒิภาวะและความพร้อม  การอ่านต้องอาศัยทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการใช้สายตา กาใช้อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มการสอนอ่าน

                การเลือกวิธีอ่านอย่างเหมาะสม

                                การอ่านมีหลายวิธี เช่น อ่านคร่าวๆ อ่านเก็บแนวคิด อ่านแบบตรวจตรา อ่านแบบศึกษาค้นคว้า อ่านเชิงวิเคราะห์ อ่านเก็บข้อมูล อ่านโดยใช้วิจารณญาณ

                                ดังนั้น การเลือกวิธีการอ่านอย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ จะช่วยให้การอ่านมีความหมายและเป็นประโยชน์มากขึ้น

                การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                                ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีมาตรการเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยนำไปบูรณาการการอ่านกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

                - จัดกิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน

                - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ

                - จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน

                - สร้างแรงจูงใจและชี้แจงให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน

                - พัฒนาการอ่านของนักเรียนตามลำดับตั้งแต่ระดับอ่านออก อ่านเป็น อ่านสม่ำเสมอและอ่านเป็นนิสัย รวมทั้งติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่อง

-   จัดสื่อ หรือแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการในการอ่าน

จากผลการสำรวจข้อมูลในด้านการอ่านของคนไทยโดยภาพรวมจำนวนหนังสือและชั่วโมงในการอ่านน้อยอย่างน่าตกใจ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลการศึกษาของนักเรียนไทยตกต่ำลงทุกปี ซึ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมีสิ่งเร้า สิ่งยั่วยุมากมาย โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี เด็กมักเอาเวลาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมส์กันมากกว่าใช้ค้นหาความรู้ ค้นหาข้อมูลในด้านการเรียนของตัวเอง จึงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการช่วยกันส่งเสริมทักษะในด้านการอ่านให้กับเด็กไทยอย่างไรให้เด็กมีความรู้สึกอยากอ่าน มากกว่าการอ่านเพื่อสอบเก็บคะแนน หรือการสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันที่ผู้ปกครองต้องการ

ที่มาhttp://www.vicha.kroophra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=76