นวัตกรรมการเรียนรู้ “หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา” (ฉ.92 พฤศจิกายน50)

พรทิพา   ชิเดนทรีย์ / [email protected]   

          หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการที่ 12 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

          หลังจากที่ผู้บริหารและคณะครูผู้สอนได้รับความรู้จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแล้ว ผู้บริหารของโรงเรียนมีนโยบายให้นำหลักการและแนวคิดการเพิ่มผลผลิตมาบริหารจัดการโรงเรียนอย่างจริงจัง ในด้านบริหารงานวิชาการได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเพิ่มผลผลิต ซึ่งส่งผลให้คณะครูทุกคนต้องร่วมระดมสมองครั้งใหญ่เพื่อคิดหาวิธีการบรูณาการเนื้อหาสาระวิชาหลักเข้ากับเนื้อหาเรื่องการเพิ่มผลผลิต และสร้างกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ส่งผ่านไปยังเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคน

          การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คือ สิ่งที่โรงเรียนเลือกมาเป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มต้นจากการออกแบบนวัตกรรมและการทดลองใช้หรือการพัฒนานวัตกรรม กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต โดยได้สรุปวิธีการจัดกิจกรรมเป็น 3 รูปแบบ คือ

1. จัดในสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการงานอาชีพ

2. จัดเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคนเรียนในคาบเพิ่มผลผลิตสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน(50นาที)  โดยไม่นับหน่วยการเรียน จัดเป็นแผนการเรียนบูรณาการ 40 ชั่วโมง โดยจัดครูและนักเรียนเป็นฐานแรลลี่ 9 ฐานตามหน่วยการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 9 ฐาน และ ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 7 ฐาน ใช้เวลาแต่ละฐาน 40-60 นาที ครูฐานละ 2 คน นักเรียนกลุ่มละ15-16 คน เป็นฐานเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เวลาครั้งละ 2 วัน นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และศึกษาทฤษฎีการเพิ่มผลผลิตโดยตรงจากครูประจำฐาน

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดเป็นหน่วยบูรณาการ 7 หน่วย ในตารางเรียนของนักเรียนทุกวันในคาบเรียนที่ 9 (คาบเพิ่มผลผลิต) ให้ครูและนักเรียนนำความรู้ แนวคิดและหลักการเพิ่มผลผลิตไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยแบ่งครูดูแลกิจกรรมๆ ละ 4 คน นักเรียน 50-55 คน ในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 เรื่อง คือ เลี้ยงวัวพื้นเมือง แกะรูปหนังตะลุง เลี้ยงปลาในกระชัง ปลูกส้มโอหอม กัดกระจก ปลูกกล้วยน้ำว้า สวนสมุนไพร กิจกรรมโครงการต่างๆ เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงความรู้และแนวคิดการเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น PDCA ความสูญเปล่า Kaizen ฯลฯ เป็นต้น

          ทั้งนี้ผลจากการใช้นวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน คือ ครูผู้สอนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการทำ Workshop การใช้สื่อ และแนวทางการจัดกิจกรรม 100% นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต 100% สามารถนำความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้จริง โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาส่งผลให้มีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมดีขึ้น

          ในด้านของการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารนำหลักการองค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต (QCDSMEE) มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนโรงเรียน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (ในมุมของโรงเรียน คือ นักเรียน ผู้ปกครอง) พนักงาน (ครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน)  และชุมชนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรม แนวคิดและหลักการการเพิ่มผลผลิตส่งเป็นผลงานเข้าประกวด หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมได้รับรางวัลระดับ ดีจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ซึ่งเป็นผลงานแสดงถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี (Good   Practice) และได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมในกิจกรรม “Symposium นวัตกรรมการศึกษา 2550” ในระดับเขตตรวจราชการ  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลที่ 3   

          ปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยายังเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเครือข่ายพื้นที่อีกหลายโรงเรียนที่กำลังเริ่มนำความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และเอกสารประกอบต่างๆ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ในงานสรรพศาสตร์ตลาดวิชาการ เพราะความเชื่อมั่นและผลลัพธ์ที่ได้จากประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริง คณะผู้บริหารและครูผู้สอนเชื่อว่าหากเยาวชนมีจิตสำนึกและนำแนวคิดการเพิ่มผลผลิตมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องแล้ว จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทักษะการดำเนินชีวิต ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีความอยู่ดีกินดีในที่สุด 

ขอขอบคุณผู้ร่วมส่งบทความ

นางสาวพรทิพา   ชิเดนทรีย์                                                                                                    

 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 29 January 2008 )