อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการบรรยายของอาจารย์โก๋ในวันแรก ก็คือ วันที่ 30มีนาคม นั้น อาจารย์ได้กล่าวถึงสาระสำคัญอันเป็นหลักการพื้นฐานว่าด้วยอนุสัญญาเด็ก หรือ CRC นั้น แต่อาจารย์ก็ให้พวกเราเข้าใจความหมายหรือนิยามของคำว่าเด็กเสียก่อน

                เด็ก ตามความหมายของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น

                - ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.. 2534นั้น

เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์

                - ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.. 2550

เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

            -  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.. 2546

เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

หลักการพื้นฐานว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ( Convention on the Rights of the child ) ( CRC )

- การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

- การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งแรก

- สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กและการให้ความสำคัญกับความคิดเหล่านั้น

 โดยในปี พ.. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ( CRC ) ระบุรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิที่จะมีชีวิตรอด , ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การจดทะเบียนหลังการเกิด มีสันติภาพและความปลอดภัย

- สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา , มีครอบครัวที่อบอุ่นได้รับการศึกษาที่ดีและภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

- สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง , ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การล่วงละเมิด การใช้แรงงานเด็ก

- สิทธิในการมีส่วนร่วม , ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง

 

 

นโยบายภาครัฐภายใต้กรอบกรอบของกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิในการศึกษา

จากคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ( นายกฯอภิสิทธิ )

ข้อ4. จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี อนุบาล .ปลาย

                - มติ ครม.  13/1/52 , อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.. 2546

สิทธิของเด็กที่จะได้รับความคุ้มครอง เช่น

มาตรา 25  ผู้ปกครองต้องไม่กระทำการ ต่อไปนี้

1.  ทอดทิ้งเด็กโดยเจตนาไม่รับเด็กคืน

2. ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิการหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม

3. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัย

4. ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม

                จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ก็เป็นกาสรุปเนื้อหาโดยคร่าวๆ จากการบรรยายในวันแรกของอาจารย์โก๋ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาระสำคัญในหลักการพื้นฐานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ CRC นั่นเอง