คำอธิบายรายวิชา

 

ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑                                                                            ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค           ๑.๕  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                                                                        ภาคเรียนที่   

 

            ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่อง

...  และ ค... การหา ...  และ ค... ของจำนวนนับ และการนำไปใช้  จำนวนเต็ม  จำนวนเต็มบวก  จำนวนเต็มลบ ศูนย์ การบวก  การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม การนำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง  เลขยกกำลังที่มี     เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(A ๑๐n  เมื่อ ๑ A < ๑๐ และ n เป็นจำนวนเต็ม)  การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  การประมาณค่า   การประมาณค่าและการนำไปใช้   พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต (ใช้วงเวียนและสันตรง) การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้  การแบ่งครึ่งมุม   ที่กำหนดให้ การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้  การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดๆหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้  การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการการสืบเสาะสังเกต และคาดการณ์

                โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลองและสรุปรายงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ    ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น  และ มีความคิดสร้างสรรค์

 

ค ๑.๑ ม./,./    ค ๑.๒ ม./,.๑/๓,.๑/๔       ค ๑.๓ ม./      ค ๑.๔ ม./  

ค ๓.๑ ม./,./ ,.๑/๓     ค ๖.๑ ม./,./,.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖     

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒                                                                             ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค           ๑.๕  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                                                                          ภาคเรียนที่   

 

            ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่อง   เศษส่วนและทศนิยม         เศษส่วนและทศนิยม  การบวก  การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม   กราฟ กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวความสัมพันธ์ของแบบรูปสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โอกาสของเหตุการณ์    ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิต  ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า(front  view)  ด้านข้าง(side  view)  และด้านบน(top  view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต   สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เมือกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 

                โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลองและสรุปรายงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น  และ มีความคิดสร้างสรรค์

 

 

ค ๑.๒ ม./    ค ๓.๑ ม./,./ ,.๑/๖     ค ๔.๑ ม./   ค ๔.๒ ม./,./,.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕  

ค ๖.๑ ม./,./,.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖