รีพีตเตอร์ (Repeater)

      เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีหลักการทำงานง่ายที่สุดอีกทั้งยังมีราคาประหยัดที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบบัส อีเธอร์เน็ต เป็นต้น โดยทั่วไป รีพีตเตอร์มีรูปร่างเป็นกล่องขนาดปานกลางมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน2พอร์ตซึ่งหน้าที่หลักองรีพีตเตอร์คือ  การขยายระดับความแรงของสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับจากพอร์ตด้านหนึ่งของคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสายนำสัญญาณแบบโคแอกเซียลชนิดอ่อน (ThinnetCaxialCable) ที่ใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัสนั้นมีขีดจำกัดในการใช้รับส่งสัญญาณได้ไม่เกิน 600 ฟุต หากใช้สายนำสัญญาณที่ยาวกว่านี้จะทำให้เกิดปัญหาระดับแรงดัน ไฟฟ้าที่ปลายสายนำสัญญาณลดต่ำลงจนไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้ การติดตั้งอุปกรณ์รีพีตเตอร์เพื่อขยายระดับความแรงของสัญญาณไฟฟ้าและเป็นการเพิ่มระยะทางของการวางสายนำสัญญาณออกไปได้อีก 600 ฟุต

 

ข้อจำกัดของรีพีตเตอร์
1. ขอบเขตความสามารถของเครือข่ายซึ่งแม้จะสามารถใช้รีพีตเตอร์ช่วยขยายความแรงของสัญญาณและยึดขอบเขตการวางสายออกไปได้ก็ตามแต่การขยายขอบเขตดังกล่าวก็จะทำได้ไม่เกินกว่าข้อจำกัดของมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลที่ใช้ เช่นในกรณีของเครือข่ายอีเธอร์เน็ตอัตราเร็ว 10 เมกกะบิตต่อวินาทีจะมีข้อจำกัดของระยะทางโดยรวมไม่เกิน 3,000 ฟุต ซึ่งในกรณีนี้ผู้ออกแบบระบบจะสามารถใช้รีพีตเตอร์เพื่อขยายระยะทางการใช้งานได้ไม่เกิน 4 จุด
2. ผลกระทบจากพฤติกรรมการทงานของรีพิตเตอร์ซึ่งรีพีตเตอร์นั้นมิได้ทำหน้าที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตต้นทางแต่อย่างใดหากเกิดมีสัญญาณรบกวนซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งปรากฏบนเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตต้นทางรีพีตเตอร์จะทำการขยายทั้งสัญญาณที่เป็นข้อมูลและสัญญาณรบกวนนั้นพร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังเครือข่ายที่เชื่อต่อกับพอร์ตปลายทาง ซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลของทั้งเครือข่ายลดต่ำลงอย่างมาก

3. รีพีตเตอร์มิใช้อุปกรณ์ NIC ซึ่งตามปกติNIC จะมีรูปแบบการทำงานตามมาตรฐานอีเทอร์เน็ตหากมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเขื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายด้านหนึ่งเริ่มทำการส่งข้อมูลออกมารีพีตเตอร์จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบนเครือข่ายอีกด้านหนึ่งนั้นมีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกำลังส่งข้อมูลอยู่ก่อนหรือไม่ และเนื่องจากเครือข่ายทั้งสองชุดซึ่งเชื่อมต่อกับ รีพีตเตอร์ตัวเดียวกันถือเป็นเครือข่ายเดียวกัน ในกรณีนี้จะทำให้เกิดการชนกันของข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายโดยรวมลดลงยิ่งเมื่อต่อรีพีตเตอร์เพื่อขยายระยะทางการวางสายมากชุดเท่าใด โอกาสของการเกิดปัญหาก็จะยิ่งมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างการติดตั้งรีพีตเตอร์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มระยะทางการใช้งาน

 

 

 

ที่มา  http://www.tkc.ac.th/osunun