วัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การสหประชาชาติประการหนึ่ง ก็คือการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสตรี และยกย่องสตรีให้มีสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองมากขึ้น องค์การสหประชาชาติได้มีการดำเนินการจัดการประชุมโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ที่กรุงเม็กซิโก ในปี1975 ขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งการประชุมนานาชาติอื่นในช่วงทศวรรษสตรีสากล (International Women’s Decade) ด้วยการสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ โดยหัวข้อหลักเพื่อยกระดับสิทธิสตรี ในอนุสัญญาสหประชาชาติปี 1979 ว่าด้วยการยกเลิกการกีดกันสตรีในทุกรูปแบบ ได้มีการลงสัตยาบันจากปสตรีประเทศสมาชิกทั้งหมด 180 ประเทศ ช่วยส่งเสริมสิทธิสตรีทั่วโลก ซึ่งภายหลังสหประชาชาติได้ตั้งองค์การที่ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิสตรีขึ้นดังนี้

         -UNCSW ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) โดยเป็นองค์กรภายใต้คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีนี้ มีหน้าที่กําหนดแนวทางการยกระดับสถานภาพสตรี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และด้านการศึกษา

          -CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525)เพื่อเป็นองค์กรในการติดตาม อนุสัญญา ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2527 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและเพื่อความ เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษในทุกด้าน ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ เป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว 167 ประเทศ (ข้อมูลถึงกรกฎาคม 2543) ไทยยังคงมีข้อสงวนอีก 2 ข้อ ในอนุสัญญาฯ คือ ข้อ 16 เรื่องความเสมอภาคในด้านครอบครัวและการสมรส และ ข้อ 29 เรื่องการระงับการตีความ การระงับข้อพิพาท โดยรับอนุญาโตตุลาการ

          -แผนกเพื่อความก้าวหน้าของสตรี เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์พัฒนาสังคม และกิจการด้านมนุษยธรรม ทำหน้าที่เป็น สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการวิจัย และทำงานสนับสนุนองค์กรทั้งสองข้างต้น       

         -UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) กองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติเป็นกองทุนภายใต้โครงสร้างของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาาติ (UNDP) ทำหน้าที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการผสานสตรีในกระบวนการพัฒนา ด้วยวิธีการส่งเสริมกิจกรรม สร้างเสริมรายได้ขนาดย่อม

           -INSTRAW (United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women) สถาบัน วิจัยและฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชาชาติ เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก มีเป้าหมายที่จะเร่งรัดและช่วยเหลือให้สตรีสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันและ อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา

อ้างอิงจาก

http://www.iseehistory.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538642948&Ntype=12