บทคัดย่อ: การพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนมักจะต้องการโดยได้รับคำแนะนำ

appropriate educational theories or models.เหมาะสมหรือการศึกษาทฤษฎีหรือตัวอย่าง As such, this paper provides alternative e-learning design pedagogy, เช่นนั้น ให้ทางเลือกออกแบบการเรียนการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ the TSOI Hybrid Learning Model as a pedagogic model for the design of e-learning cognitively in science andการเรียนรู้แบบผสม TSOI สำหรับการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ cognitively ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ chemistry education.เคมีการศึกษา. This model is hybridized from the Piagetian science learning cycle model and the Kolb’s แบบนี้คือ hybridized จาก Piagetian วิทยาศาสตร์การเรียนรู้experiential learning cycle.dkเรียนรู้วัฏจักร. The TSOI Hybrid Learning Model represents learning as a cyclical cognitive process การเรียนรู้ TSOI แบบผสมหมายถึงการเรียนรู้เป็นวงจรเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกระบวนการof four phases: translating, sculpting, operationalizing and integrating.สี่ระยะ คุณลักษณะที่สำคัญคือการส่งเสริมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ processing in the learner for active learning proceeding from inductive to deductive.การประมวลผลในการเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้งานเพื่อดำเนินการจากดำเนินการไปสู่การมีเหตุผล Design specificity in science ออกแบบเฉพาะในวิทยาศาสตร์ and chemistry education is illustrated in terms of instructional storyboarding for the developed research-basedเคมีและการศึกษาเป็นที่แสดงในเงื่อนไขของการสอน สำหรับการวิจัยพัฒนา e-learning product.ผลิตภัณฑ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Learners’ cognitive ability for example positive concept achievement will be addressed as part สามารถเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเช่นบวกแนวคิดความสำเร็จที่จะเป็นส่วนหนึ่ง of the research data collected.ของการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล

Key words: multimedia learning; e-learning design; learning model; thinking skills คําสําคัญ : การเรียนแบบหลายทาง ; การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ; แบบการเรียนรู้; ทักษะการคิด

1.1. Introduction บทนำ

Research on the nature of learning has proposed various models of learning.การวิจัยในลักษณะของการเรียนรู้ได้เสนอแบบต่างๆของการเรียนรู้. Though the Kolb’s experiential แม้ว่าที่ Kolb ของ learning cycle model has been used quite extensively in designing instructional materials to cater to the differentวงจรการเรียนรู้แบบถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในการออกแบบทีเดียวสอนวัสดุเพื่อความบันเทิงที่แตกต่างกัน learning styles.เรียนรู้สไตล์ However, in general, there seems to be an inadequate research of the application of the Kolb’sอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปดูเหมือนจะไม่เพียงพอการวิจัยของแอปพลิเคชั่นของ Kolb ของ experiential learning cycle model as well as the other models for learning, for example, the Jarvis’s model ofการเรียนรู้เป็นแบบอื่นๆสำหรับการเรียนรู้เช่น Jarvis ของแบบreflection and learning to the development of e-learning materials (Lisewski & Joyce, 2003; Oliver, 2002).การสะท้อนภาพให้เห็นและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นี่คือ

more so especially due to lack of practical yet effective design model which can serve as a useful framework forเพิ่มเติมดังนั้นโดยเฉพาะเนื่องจากการขาดการปฏิบัติยังออกแบบแบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกรอบnot only organizing but also designing e-learning materials cognitively.ไม่เพียงแต่ยังจัดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์เรียนวัสดุ As such, having this in mind, the TSOI Hybrid Learning Modelและเช่นนั้นแหละมีนี้ในใจในการเรียนรู้แบบผสม TSOI 2005 All rights reserved can be used as 2.

2. TSOI Hybrid Learning Model framework กรอบการเรียนรู้แบบผสม TSOI  

The Piagetian science learning cycle model and the Kolb’s experiential learning cycle model are used tohybrid will mean the mixing of two different things to give a better product.ลูกผสมจะหมายถึงผสมสองสิ่งที่แตกต่างกันทำให้ได้สิ่งที่ดีกว่า ที่ Piagetian วิทยาศาสตร์การเรียนรู้

แบบการสอบถามตามที่แสดงถึงอิทธิพลของการใช้สติปัญญาประมวลผลข้อมูลแบบจำลองการสอนและ

learning (Karplus, 1977; Lawson, 1995; Renner & Marek, 1990).การเรียนรู้ มีสามวัฏภาคในรอบ: สำรวจconcept invention and concept application.แนวคิดและแนวคิดประดิษฐ์สมัคร The exploration phase focuses on “What did you do”, while the การสำรวจระยะเน้น "สิ่งที่คุณกระทำ" ในขณะที่  concept invention phase places emphasis on “What did you find out”.แนวคิดประดิษฐ์ระยะที่เน้น "สิ่งที่พวกคุณหา"The concept application phase entails the แนวคิดโปรแกรมระยะนำมาซึ่งประโยชน์ขapplication of the concept.องแนวคิด The Kolb’s experiential learning cycle (Kolb, 1984) represents learning as a process in a cycle of four stages, Kolb ของการเรียนรู้รอบ หมายถึงการเรียนเป็นกระบวนการในรอบการสี่ขั้นตอน,

namely, concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation.คือคอนกรีตประสบการณ์ไตร่ตรองสังเกตนามธรรม conceptualization และทดลองใช้งาน. The ที่ concrete experience stage is about “doing”, while the reflective observation stage concerns the “understanding theคอนกรีตประสบการณ์ขั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "การทำ", ในขณะที่สะท้อนสังเกตเวทีกังวลว่า "ที่เข้าใจdoing”.ทำ ". The abstract conceptualization stage focuses on the “understanding” part and the active experimentation ที่นามธรรม conceptualization เวทีเน้น "เข้าใจ" ส่วนที่ใช้งานและการทดลองstage is about “doing the understanding”.ขั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "การทำเข้าใจ". The core idea in the Kolb’s experiential learning cycle is that learning หลักความคิดของ Kolb เรียนรู้รอบคือการเรียนรู้requires both a grasp or figurative representation of experiences and some transformation of that representation.ต้องการทั้งจับหรืออุปมาอุปไมยแทนประสบการณ์และบางแปลงที่แทน.

This experiential learning cycle model has also been used as a framework for organizing interactive multimediaนี้ experiential การเรียนรู้รอบรุ่นยังได้ถูกใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดการอินเตอร์มัลติมีเดีย

learning activities (His & Agogino, 1994; Tsoi & Goh, 1999; Van Aalst, et al., 1995).กิจกรรมการเรียนรู้ (ของพระองค์และ Agogino, 1994; Tsoi & Goh, 1999; Van Aalst, et อัล., 1995).

The TSOI Hybrid Learning Modelการเรียนรู้แบบ TSOI ไฮบริด ™ & © 2005 All rights reserved represents learning as a cognitive process inคุณลักษณะที่สำคัญคือการส่งเสริมใช้งานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการประมวลผลการเรียนความหมายและหมั้นlearning proceeding from inductive to deductive and in so doing also address the learner’s individual learningดำเนินการเรียนรู้จากเหตุผล และเพื่อทำยังที่อยู่ที่เรียนของแต่ละการเรียนรู้

style.ดังนั้นการเรียนรู้แบบผสม TSOI ™ & © เป็น pedagogically เพิ่มเติมนวัตกรรม

and comprehensive than each of the original model, namely, the science learning cycle model and the Kolb’sและกว้างขวางกว่าแต่ละรุ่นต้นฉบับได้แก่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวัฏจักร Kolb ของ

experiential learning cycle model as well as more inclusive as it also encompasses the characteristics of eachการเรียนรู้รอบรุ่นเป็นเพิ่มเติมรวมเป็นมันยังล้อมลักษณะของแต่ละ

original model.แบบต้นฉบับ. Figure 1 shows the four phases of the TSOI Hybrid Learning Model

รูปที่ 1 แสดงสี่วัฏภาคของ TSOI แบบผสม

 

ความหมาย

 

การประสานรวม                                                                                                                                   การแกะสลัก

       
 
   
 


ปฏิบัติการ

 

3. ออกแบบการสอนสำหรับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับภาพโมเลกุลที่ใช้ประกอบในเคมีศึกษาที่ไม่มีตัวตนและยากมากในการนำไปใช้ 2005 All rights reserved, as an example to demonstrate ตัวอย่างแสดง

the active cognitive processes involved in e-learning. เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกระบวนการที่ใช้งานในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้.

3.1 Overview of the molar volume and molar mass e-learning module 3.1 ภาพรวมของปริมาณและมวลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

The molar volume and molar mass e-learning module encompasses the following concepts namely, ที่เกี่ยวกับปริมาณและมวลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฏของ Avogadro สิ่งที่จะนำพาสู่รูปแบบความสัมพันธ์เกี่ยวกับปริมาณระหว่างโมเลกุลและระดับปริมาณของแก๊สที่อุณหภูมิห้องและความกดดัน ส่วนประกอบด้วยสี่ขั้นตอนการเรียนรู้คำแนะนำในการยินยอมให้ให้สี่ระยะของแบบตัวอย่างการเรียนรู้ลูกผสม TSOI

(1) ค้นคว้าปฏิกิริยาก๊าซ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลและปริมาณของก๊าซ (3) คำนวณ stoichiometry

และ (4) ปัญหาของก๊าซ stoichiometry ดังกล่าว จะใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจกระบวนการที่เรียนอยู่ในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.2 แปลสภาพในระยะของปริมาณและมวลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ค้นคว้าปฏิกิริยาก๊าซ" ได้รับการออกแบบเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในบรรดาก๊าซและอนุภาคจำนวนมากมาย

4.ข้อมูลงานวิจัย

ส่วนนี้จะให้ภาพรวมของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในข้อตกลงการใช้

mastery of the mole concept and the relevant data are extracted from the larger research study.การเรียนรู้ของโมเลกุลแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการศึกษาวิจัย เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลของ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

4.1 คำถามวิจัย

คำถามวิจัยคือ มีความสำคัญแตกต่างกันระหว่าง แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

บรรลุถึงแนวความคิดเกี่ยวกับโมเลกุล

4.2 ตัวอย่าง

ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม CS1 ประกอบด้วยครูฝึกสอนที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 24.6

กลุ่ม CS2 ประกอบด้วยครูฝึกสอนที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 23.7

กลุ่ม SC4 ประกอบด้วยนักเรียนหญิงชั้นมัธยม 40 คน ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.7

กลุ่ม JC1 ที่ประกอบด้วยนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 16.5

 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อธิบายข้อมูลของโมเลกุล แบบทดสอบวิชาเคมีสำหรับทั้ง 4 กลุ่ม (CS1, CS2, SC4 และ JC1) ที่แสดงในตารางที่ 3

 

หมายเหตุ ระดับนัยสำคัญที่ .05

5. สรุป

 

อ้างอิง:

AE Lawson.AE Lawson. (1995). Science teaching and the development of thinking . (1995). การสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาความคิด. Belmont, CA: Wadsworth. Belmont, แคลิฟอร์เนีย: Wadsworth.

B. Lisewski & P. Joyce.ศาตรบัณฑิต Lisewski & P. Joyce. (2003). (2003). Examining the five-stage e-moderating model: Designed and emergent practice in the learning ตรวจสอบห้าขั้นอีเมล moderating รุ่นออกแบบและฉุกเฉินปฏิบัติในการเรียนรู้ technology profession. ALT-J, 11 (1), 55-66.เทคโนโลยีอาชีพ. ALT-เจ, 11 (1), 55-66.

D. Kolb.Kolb. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development . (1984). Experiential เรียน: ประสบการณ์เป็นที่มาของการเรียนรู้และพัฒนา. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Englewood Cliffs, NJ: Prentice

JW Renner & EA Marek.JW Renner & EA Marek. (1990). (1990). An educational theory base for science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 27 (3), ด้านการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์. วารสารสอนวิทยาศาสตร์ในการวิจัย, 27 (3) 241-246.241-246.

JW Van Aalst, TT Carey & DL McKerlie.JW Van Aalst, Carey TT & DL McKerlie. (1995). Design space analysis as training wheels in a framework for learning user (1995). การวิเคราะห์การออกแบบที่ว่างฝึกอบรมเป็นล้อในกรอบการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้interface design อินเตอร์เฟซที่ออกแบบ. Proceedings CHI. พฤติการณ์ Chi. New York: ACM, 154-162. นิวยอร์ค: ACM, 154-162.

MF Tsoi & NK Goh. MF Tsoi & NK Goh. (1999). (1999). Practical multimedia design for chemical education. ปฏิบัติมัลติมีเดียออกแบบเคมีศึกษา. In: J. Breaker, et al. ใน: J. บด, et อัล. (Series Eds.) & G. (ชุด Eds.) และ G.

Cumming, et al. Cumming, et อัล. (Vol. Eds.). Advanced research in computers and communications in education: Vol.1// New human abilities for (Vol. Eds.). วิจัยขั้นสูงในคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในการศึกษา: Vol.1 / / ใหม่สำหรับมนุษย์เขี้ยวเล็บthe networked society. The Netherlands: IOS Press, 946-9ในเครือข่ายสังคม. เนเธอร์แลนด์: IOS กด 946-949.

MF Tsoi, NK Goh & LS Chia.MF Tsoi, NK Goh & ls Chia. (2004). Multimedia design: A Hybrid Approach . (2004). มัลติมีเดียออกแบบ: มีวิธีการแบบผสม. SEAMEO-UNESCO Education Congress & SEAMEO-ยูเนสโกศึกษาคองเกรส & Expo in Education Item: DDR 4705178. เอ็กซ์โปการศึกษาในรายการ: DDR 4705178. Bangkok, Thailand. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

MF Tsoi, NK Goh & LS Chia.MF Tsoi, NK Goh & ls Chia. (2005). (2005). Multimedia learning design pedagogy: A hybrid learning model. Journal of US-China มัลติมีเดียออกแบบการเรียนการสอน: การเรียนรู้แบบลูกผสม. วารสารของเราจีน Education Review, 2 (9), 59-62ศึกษาทบทวน, 2 (9), 59-62.

MF Tsoi, NK Goh & LS Chia.MF Tsoi, NK Goh & ls Chia. (2006). (2006). Using hybrid learning model to enhance public’s scientific literacy. The 9 ใช้การเรียนรู้แบบลูกผสมเพื่อเพิ่มสาธารณะของวิทยาศาสตร์การรู้

Internationa MF Tsoi.MF Tsoi. ( 2007). Designing for engaging: hybrid learning model. Special Issue of the International Journal of the Computer, the (2007). การออกแบบสำหรับถูกใจ: ลูกผสมการเรียนรู้แบบ. ฉบับพิเศษของวารสารนานาชาติของคอมพิวเตอร์

Internet and Management, 15 (3), 29.1-29.4 MF Tsoi, NK Goh & LS Chia.MF Tsoi, NK Goh & ls Chia. (1998). (1998). Some suggestions for the teaching of the mole concept. คำแนะนำสำหรับการสอนของตัวตุ่นแนวคิด. In: Wass Margit. ใน: ว่า Margit. (Ed.). (Ed.).

Enhancing learning: Challenge of integrating thinking and information technology into the curriculum (Vol. 2).เพิ่มการเรียนรู้: ความท้าทายของการรวมคิดและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าหลักสูตร (Vol. 2). Educational การศึกษา

Research Association, Singapore, 778-785.สมาคมวิจัย, สิงคโปร์, 778-785.

M. Oliver.Oliver. (2002). (2002). What do learning technologists do? Innovations in Education and Training International, 39 (4), 245-252. เรียนรู้อะไร technologists ทำอย่างไร นวัตกรรมในการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างประเทศ, 39 (4), 245-252.

R. Karplus.R. Karplus. (1977). Teaching and the development of reasoning . (1977). การสอนและการพัฒนาเหตุผล. Berkeley: University of California Press. Berkeley: มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย S. His & AM Agogino.

S. พระองค์และ Agogino. (1994). (1994). The impact and instructional benefit of using multimedia case studies to teach engineering design. ผลกระทบและสอนการใช้ประโยชน์ของมัลติมีเดียกรณีศึกษาสอนวิศวกรรมออกแบบ.

Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 3 , 351-376วารสารการศึกษามัลติมีเดียและ Hypermedia, 3, 351-376

 

 

e-learning.