วันนี้วุ่มมากเลยคะ เพราะว่าทางโรงเรียนมีการกำหนดส่งวิจัยในวันี้ คือวันที่ 20 มีนาคม 2552ส่วนตัวแล้วของดิฉันก้ยังไม่ได้ทำหรอกคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะส่งงานวิจัยก็มีกิจกรรมค่ายในโรงเรียนตั้ง4 วันเชียวก็ไม่มีเวลาที่จะทำกันเลยก็ต้องมาดิ้นรนกันวันสุดท้ายเอาเชียว  ส่วนตัวดิฉันเองทำของตัวเองเสร็จก็ต้องทำของพี่ในหมวดอีก เพราะว่าก็รู้นะคะว่าครูพละไม่ชอบทำงาน แต่ดิฉันเองก็เต็มใจทำให้พวกพี่ๆคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตรงที่อื่นพี่ๆเค้าก็จะได้ช่วยเหลือเราบ้างคะ  ส่วนเรื่องของการวิจัยตัวของดิฉันเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยคะ เพียงแต่ว่า ดิฉันก็ได้มีความรู้เดิมที่เรียนมากับ อาจารย์กฤษดา  กรุดทอง ต้องขอบคุณมากนะคะอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ตัวดิฉันถึงแม้ว่าตัวของดิฉันจะรับมาได้ไม่มากแต่เรื่องของคอมพิวเตอร์ตัวของดิฉันเองก็มาคล่องเพราะวิชานวัตกรรมเหมือนกันคะ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านเหมือนกันนะคะที่ให้ความสว่างตั้งมากมายคะส่วนงานวิจัยวันนี้นะคะ  ก็ทำมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทำด้วยความตั้งใจคะ

 

งานวิจัยในชั้นเรียน

 

เรื่อง

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

ผู้วิจัย

 

 

 

 นางสาวกมลวรรณ  ตะวิจัง

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา  2551

 

 

ชื่องานวิจัย           ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ชื่อผู้วิจัย                นางสาวกมลวรรณ  ตะวิจัง

 

 

 

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกพื้นฐานการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ที่ถูกต้อง  และฝึกทักษะต่างๆ   เช่น  การนั่ง-นอนเตะขาขอบสระ  การจับโฟมสั้น- ยาวเตะขา  การพลิกหน้าหายใจ  การใช้แขนซ้าย-ขวา  และการว่ายท่าฟรีสไตล์ระยะทาง  25  เมตร และการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  25  เมตร   ซึ่งในการฝึกนี้จะได้พัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย           ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย                นางสาวกมลวรรณ  ตะวิจัง

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

                                เค้าโครงการทำวิจัยในชั้นเรียน                                   มี                        ไม่มี

                                ที่มาความสำคัญของการวิจัย                                      มี                        ไม่มี

                                ออกแบบเก็บข้อมูล                                                     มี                        ไม่มี

                                เก็บข้อมูลเรียบร้อย                                                      มี                        ไม่มี

                                แปรผลและอธิบายผล                                                 มี                        ไม่มี

                                สรุปเป็นรูปเล่ม                                                            มี                        ไม่มี

 

                นางสาวกมลวรรณ  ตะวิจัง

 

                    ผู้วิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง       ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ความสำคัญ

                จากการสังเกตของผู้วิจัยในการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนชั้น ป.3  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ประมาณร้อยละ 10 ที่ยังไม่สามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้

                จากปัญหาที่พบคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้เรียนว่ายน้ำมา 3 ปีแล้วแต่ครูผู้สอนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ยังว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ไม่เป็นกันเป็นบางส่วน ครูผู้สอนจึงได้ปรับกิจกรรมการสอนของนักเรียนกลุ่มนี้โดยเน้นการปฏิบัติแบบฝึกอย่างง่ายๆ และค่อยๆปฏิบัติแบบยาก ไปหาง่าย และเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญถึงขั้นทดสอบปฏิบัติเพื่อให้เท่าเทียมกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

                เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ที่ถูกต้องได้ทุกคน  และมีทักษะการว่ายที่ดีสามารถมีการพัฒนาถึงขั้นแข่งขันได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

ชื่อนวัตกรรม      

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เหตุที่เลือกใช้นวัตกรรม

                นักเรียนทุกคนชอบออกกำลังกายและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเพราะการเล่นกีฬาทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความมั่นใจในตัวเองและรู้จักการระมัดระวังการออกกำลังกาย 

                นักเรียนที่รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเองจะได้รับความรู้ การพัฒนา การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ในทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้น

                นักเรียนที่ยังขาดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องในการว่ายน้ำช่วยตนเอง หรือการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ที่ถูกต้อง

ครูผู้วิจัย ได้ให้นักเรียนกลุ่มนี้ปฏิบัติทำซ้ำบ่อยๆ อย่างช้าๆ แบบปฏิบัติอย่างง่าย ๆเช่นการเกาะหัวโฟมเตะขา เกาะปลายโฟมเตะขา  และท่าอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของนวัตกรรรม

                เทคนิควิธีการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการฝึกปฏิบัติของนักเรียน อธิบายกฎ กติกา มารยาท  การแข่งขันเทคนิคใหม่ๆ และให้ตรงกับความสามารถ และความสนใจของนักเรียน โดยมีส่วนประกอบของแผนการจัดกิจกรรมดังนี้

                1.   จุดประสงค์    เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้ถูกต้อง

2.       การจัดกิจกรรมดำเนินการตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้

2.1 ขั้นเตรียมหรือการอบอุ่นร่างกาย 

-      สำรวจรายชื่อนักเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนความเรียบร้อยการอบอุ่นร่างกาย  โดยให้นักเรียน  เป็นผู้นำเพื่อฝึกการเป็นผู้นำของนักเรียนได้ฝึกทุกคน   เช่นการกระโดดตบ , การยืดกล้ามเนื้อ ,แขน, ขา, ไหล่, ข้อเท้า, ลำตัว , ก้มแตะสลับ ฯลฯ

2.2 ขั้นสอนหรือขั้นอธิบายและสาธิต

-            ครูอธิบายและสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น การเตะขา ,

การพลิกหน้าหายใจ ,การใช้แขน ,การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ระยะทาง25 เมตร ,การว่ายน้ำ

ท่าฟรีสไตล์ระยะทาง  25.00 เมตร

2.3    ขั้นปฏิบัติ

แบบฝึกที่ 1

การเตะขา

1)ลักษณะการเตะในท่าคว่ำตัว  ไม่เกร็งตัวปล่อยตามสบาย

2)ออกแรงเตะจากสะโพก  สลับขึ้นลงให้อยู่ในความกว้างของสะโพก

3)ขาที่ยกขึ้นจะขึ้นตรงและจะงอขาเล็กน้อยก่อนที่จะเตะลง  ซึ่งจะอยู่ในลักษณะตรง

4)ปล่อยข้อเท้าให้อ่อนตัว  ปลายเท้าจะบิดเข้าหากันเล็กน้อย

5)สะโพกจะลอยที่ผิวน้ำและจะเห็นผิวน้ำมีฟองน้ำเหมือนน้ำเดือด

แบบฝึกที่ 2

การพลิกหน้าหายใจ

1)ก้นหน้าพอประมาณให้ใบหูอยู่ในน้ำเป่าลมหายใจออกช้า ๆ

2)เมื่อหมดลมหายใจให้บิดใบหน้าให้ปากพ้นน้ำอ้าปากเพื่อเอาอากาศใบหูไม่พ้นน้ำ

3)ก้มหน้าลงเป่าน้ำ โดยไม่เงยหน้า

                แบบฝึกที่ 3

การใช้แขน

   1)ฝ่ามืองุ้มเล็กน้อยเพื่อจับน้ำ  นิ้วทั้งหมดชิดกัน

   2) แขนท่อนล่างตั้งแต่ศอกถึงข้อมือกดลงอยู่ใต้ผิวน้ำ  นิ้วมืออยู่ในแนวเส้นผ่ากลางตัว

   3)ฝ่ามือและท่อนแขนกวาดน้ำเลี้ยวไปด้านตรงข้ามจนเสมอไหล่  ทั้งซ้ายและขวาเริ่มใช้มือผลักน้ำไปทางปลายเท้าการผลักให้เน้นฝ่ามือผลักน้ำนำข้อศอก  ผลักน้ำไปเรื่อย ๆ ศอกก็เหยียดไปเรื่อยจนแขนเหยียดชิดลำตัว หรือแนบลำตัว

                     4)เริ่มยกแขนเมื่อแขนชิดลำตัว ฝ่ามือแนบสะโพกหรือโคนขา  นิ้วก้อยเริ่มยกโผล่พ้นผิวน้ำ 

                   ข้อศอกงอเล็กน้อย

  5)หัวไหล่อ่อนตัวไม่เกร็งหักข้อศอกมากขึ้นจนแขนท่อนล่างตั้งฉากกับผิวน้ำและอยู่ในแนว   เดียวกับท่อนบนและหัวไหล่ลากฝ่ามือและแขนท่อนล่างผ่านหูไปข้างหน้า

  6)ปลายนิ้วมือแตะผิวน้ำก่อนข้อศอกข้อศอกงอเล็กน้อยจนเกือบเหยียด

 แบบฝึกที่  4

                การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

                1)การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ระยะทาง  25  เมตร

 แบบฝึกที่  5

                การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

                1)การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ระยะทาง  25  เมตร

            2.4          ขั้นนำไปใช้

แบบที่1   คือจัดการแข่งขันตามทักษะต่างๆ กลุ่มนักเรียนที่ปฏิบัติได้ดี กลุ่มปฏิบัติไม่ค่อยได้

               จะแยกการแข่งขัน

แบบที่ 2  คือการทดสอบทักษะที่นักเรียนได้ปฏิบัติ ถ้ากลุ่มที่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้ดีขึ้นครูผู้วิจัยจะพัฒนาทักษะที่ยากขึ้นตามลำดับ

2.5          ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาในแต่ละครั้งหรือจะมีการทบทวนเนื้อหาเดิม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะพูดถึงบทเรียนครั้งต่อไปสุขปฏิบัติต่างๆความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย การสวมใส่รองเท้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเดินแถวกลับห้องเรียน

3.       สื่อในการจัดกิจกรรม

            - ชุดว่ายน้ำ

            - แว่นตาว่ายน้ำ

            - นกหวีด

            - แผ่นโฟม

            - เป้ใส่อุปกรณ์ ,ผ้าเช็ดตัว ,ถุงพลาสติก ,แป้ง, กางเกงชั้นใน

            - สระว่ายน้ำ

            - สื่อรูปภาพ

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ