โครงการ ธนาคารความดี
1. ชื่อโครงการ ธนาคารความดี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
3. หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากแต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นล้าหลัง เพราะมนุษย์ให้ความสำคัญกับวัตถุมากเกินไป ทำให้มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ดังนั้น โครงการธนาคารความดีจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อชักจูงเยาวชนให้ใช้เวลาว่างของตัวเองในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาใช้เวลาว่างในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
2. นักศึกษามีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
5. เป้าหมาย
                                  ด้านปริมาณ
                                      ตัวชี้วัด
นักศึกษาไม่เห็นแก่ตัวหมั่นทำความดี 
จำนวน 1,600 คน
 
ความประพฤติของนักศึกษาไปในทางจิตสาธารณะ
                                  ด้านคุณภาพ
                                      ตัวชี้วัด
-นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์
-ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับเยาวชนลดน้อยลง
 
การช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากของนักศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2551 ถึง ปัจจุบัน
7. กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาเขียนความดีลงในสมุดของตัวเองและต้องมีหลักฐานหรือพยานในการทำความดีแต่ล่ะครั้ง
2. ทุกๆครั้งที่ทำความดีใดๆนักศึกษานำหลักฐานไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกำกับลายเซ็นไว้ในสมุดความดี    ของนักศึกษาคนนั้นๆ
3. การจบการศึกษาในหนึ่งภาคเรียนนักศึกษาที่ความดีมากที่สุดนำสมุดมาแลกรางวัล
4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
8. ขั้นตอนการดำเนินการ
 
 ที่
 
กิจกรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
 
ตัวชี้วัด
 
1.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาการดำเนินงาน
 
มิถุนายน 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกันวางแผนงาน
 
2.
นักศึกษาทำความดีแล้วเขียนลงสมุดบันทึกโดยมีครูเซ็นกำกับ
 
มิถุนายน 2551
การร่วมมือกันทำความดีของนักศึกษา
 
3.
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
 
มิถุนายน 2551
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
 
4.
นำข้อเสนอแนะมาสรุปเพื่อใช้ปรับปรุงในการดำเนินงาน
 
มิถุนายน 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารวมรวบข้อมูล
 
5.
มอบรางวัลแก่นักศึกษา
 
วันจบภาคเรียน
นักศึกษาได้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีกำลังใจในการทำความดี

9. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
10. งบประมาณ
                       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ใช้เงินบำรุงการศึกษา  (เงินกิจกรรมนักศึกษา)
หมวดรายจ่าย
                                 รายการ       
                       จำนวน
                    หมายเหตุ
ค่าทุนการศึกษา
1,000 บาท
 
                        รวม
1,000 บาท
 
หมายเหตุ  ทุกรายการเฉลี่ย
11. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. งบประมาณที่รัฐบาลมอบให้น้อยเกินไปทำให้มีจำกัดไว้ใช้ในโครงการต่างๆ
2. นักศึกษาที่มีความประพฤติดีพบกับปัญหาความยากจนทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาเป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ
2. นักศึกษามีกำลังใจในการทำความครั้งต่อๆไป
13. การติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- ภาพถ่าย
- พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
                                                             ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (  นายบรม  เลขาวัฒนานุกิจ  )
                                                             นายกองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
                                                                     หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
   (  นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์  )                                          (.....................................)
              ครูที่ปรึกษาโครงการ                                                              ครูที่ปรึกษาโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
          (  นายรุ่งเรือง  สูยะนันท์  )                                        (  นายปราโมทย์  ดำทิพย์  )
       หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา                                           รองผู้อำนวยการพัฒนาการฝ่ายศึกษา
                                                              ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                        (  นายอรชุน   จันทร์นวล  )
                                                                   ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง