โครงการ เขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ เขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
3. หลักการและเหตุผล
              คำขวัญต่างๆเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้เตือนใจมนุษย์ เมื่ออ่านคำขวัญแล้วเรามักจะคิดคำนึงถึงสิ่งที่เรากำลังทำ และใช้ชีวิตในสังคมด้วยความไม่ประมาท ดังนั้นการที่มีคำขวัญติดอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นส่วนช่วยให้เยาวชนและประชาชนที่อ่านคำขวัญนั้นๆ ดำเนินชีวิตในต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านคำขวัญ
2. นักศึกษาจำนวนมากมีความประพฤติดีขึ้น
3. นักศึกษามีความมั่นใจและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
5. เป้าหมาย
                                  ด้านปริมาณ
                                      ตัวชี้วัด
นักศึกษามีความได้รับพัฒนาการที่ดีจากคำขวัญต่างๆจำนวน 1,600 คน
 
นักศึกษาอ่านคำขวัญในเวลาว่าง
                                  ด้านคุณภาพ
                                      ตัวชี้วัด
 
 
นักศึกษาดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 
 
การใช้ชีวิตทางสังคมที่ดีขึ้นของนักศึกษา
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2551 ถึง ปัจจุบัน
7. กิจกรรม
1. ร่วมกันคิดคำขวัญ
2. นำคำขวัญที่คิดไว้ ไปทำติดป้ายคำขวัญ
3. นำป้ายคำขวัญที่ทำเสร็จแล้วไปติดตามต้นไม้ในสถานศึกษา
4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
8. ขั้นตอนการดำเนินการ
 
 ที่
 
กิจกรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
 
ตัวชี้วัด
 
1.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาการดำเนินงาน
 
พฤษภาคม 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกันวางแผนงาน
 
2.
ร่วมกันคิดคำขวัญ
 
พฤษภาคม 2551
ความร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม
 
3.
ทำป้ายคำขวัญ
 
พฤษภาคม 2551
ความร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม
 
4.
นำคำขวัญที่เขียนเสร็จแล้วไปติดป้ายคำขวัญ
 
พฤษภาคม 2551
ความร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม
 
5.
นำป้ายคำขวัญที่ทำเสร็จแล้วไปติดตามต้นไม้ในสถานศึกษา
 
พฤษภาคม 2551
ความร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม
 
6.
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
 
พฤษภาคม 2551
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
7.
นำข้อเสนอแนะมาสรุปเพื่อให้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป
 
พฤษภาคม 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารวมรวบข้อมูล
 
9. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
10. งบประมาณ
                       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ใช้เงินบำรุงการศึกษา  (เงินกิจกรรมนักศึกษา)
หมวดรายจ่าย
                                 รายการ       
                       จำนวน
                    หมายเหตุ
ทำป้ายคำขวัญ
400 บาท
 
ค่าอุปกรณ์ทำป้าย
200 บาท
 
                        รวม
600 บาท
 
หมายเหตุ  ทุกรายการเฉลี่ย
11. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. การหยอกล้อกันของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
2. ป้ายคำขวัญที่ลงมือทำเสียส่งผลให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบสอบถามผ่านๆ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องเท่าที่ควร
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านป้ายคำขวัญ
2. นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการทำป้ายคำขวัญ
3. นักศึกษาปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
13. การติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- ภาพถ่าย
- ความประพฤติของผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                             ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (  นายบรม  เลขาวัฒนานุกิจ  )
                                                             นายกองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
                                                                     หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
   (  นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์  )                                          (.....................................)
              ครูที่ปรึกษาโครงการ                           

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ