โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
3. หลักการและเหตุผล
               ปัจจุบันเยาวชนจำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนา หลายๆคนมักเชื่อในวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงมีเยาวชนบางส่วนทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อบาป เพราะเข้าใจว่าบาปกรรมไม่มีจริง รวมถึงการกระทำผิดของพระบางรูป ศาสนาในปัจจุบันจึงเสื่อมลงไปมาก การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนกลับมาให้ความสำคัญกับศาสนา และใช้ชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมีความสุข
4. วัตถุประสงค์
1. เยาวชนเห็นความสำคัญของศาสนา
2. การกระทำความผิดที่เกิดจากเยาวชนลดน้อยลง
3. เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า
5. เป้าหมาย
                                  ด้านปริมาณ
                                      ตัวชี้วัด
 
เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของศาสนา
จำนวน 1,600 คน
 
ความประพฤติของเยาวชน
                                  ด้านคุณภาพ
                                      ตัวชี้วัด
-เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
-จำนวนเยาวชนที่กระทำผิดลดน้อยลง
 
การจบการศึกษาของเยาวชนที่มีความประพฤติดีเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2551 ถึง ปัจจุบัน
7. กิจกรรม
1. เชิญทีมงานพระมหาสมปองมาอบรมเยาวชน
2. นำเยาวชนไปพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
3. หลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วให้เยาวชนเขียนความดีที่ตนเองอยากทำลงในสมุดบันทึกกิจกรรมทางศาสนา
4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ 
8. ขั้นตอนการดำเนินการ
 
 ที่
 
กิจกรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
 
ตัวชี้วัด
 
1.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาการดำเนินงาน
 
มิถุนายน 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกันวางแผนงาน
 
2.
จัดให้มีการอบรมทางศาสนาโดยทีมงานพระมหาสมปอง
 
มิถุนายน 2551
นักศึกษาตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระสงฆ์
 
3.
นำเยาวชนไปพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
 
มิถุนายน 2551
เยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีความสุข
 
4.
เยาวชนเขียนความดีที่ตนเองอยากทำในสมุดบันทึกกิจกรรม
 
มิถุนายน 2551
เยาวชนใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายอยู่ในรากฐานของความถูกต้อง
 
5.
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
 
มิถุนายน 2551
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
 
6.
นำข้อเสนอแนะมาสรุปเพื่อใช้ปรับปรุงในการดำเนินงาน
 
มิถุนายน 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารวมรวบข้อมูล
 
7.
ส่งเสริมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาถ้ามี
 
ปัจจุบัน
การทำกิจกรรมอย่างมีความสุขของเยาวชน
 
9. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
10. งบประมาณ
                       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ใช้เงินบำรุงการศึกษา  (เงินกิจกรรมนักศึกษา)
หมวดรายจ่าย
                                 รายการ       
                       จำนวน
                    หมายเหตุ
เงินบริจาคแด่ทีมงานพระมหาสมปอง
500 บาท
 
เงินบำรุงกิจกรรมทางศาสนา
300 บาท
 
                        รวม
800 บาท
 
หมายเหตุ  ทุกรายการเฉลี่ย
11. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. เยาวชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
2. อาจจะมีฝนตกลงมาขณะทำกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องและมีความสุข
2. การกระทำผิดของเยาวชนลดน้อยลง
13. การติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- ความดีที่เยาวชนอยากทำในสมุดบันทึกกิจกรรม
- ภาพถ่าย
- พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                                                             ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (  นายบรม  เลขาวัฒนานุกิจ  )
                                                             นายกองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
                                                                     หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

   (  นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์  )                                          (.....................................)

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ